باز کردن (bâz kardán) conjugation

Conjugate باز کردن (bâz kardán) - open

Stems

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
باز کنbâz kon open
past
باز کردbâz kard opened

Participles

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
باز کنندهbâz konandé opening
past
باز کردهbâz kardé opened

Present imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
باز می‌کنیمbâz mí-konim I open
تو/tó
باز می‌کنیدbâz mí-konid you open
او/u
باز می‌کنندbâz mí-konand he/she opens
ما/mā
باز می‌کنمbâz mí-konam we open
شما/šomā
باز می‌کنیbâz mí-koni you all open
آنها/ānhā
باز می‌کندbâz mí-konad they open

Present progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داریم باز می‌کنیمdấrim bâz mí-konim I am opening
تو/tó
دارید باز می‌کنیدdấrid bâz mí-konid you are opening
او/u
دارند باز می‌کنندdấrand bâz mí-konand he/she is opening
ما/mā
دارم باز می‌کنمdấram bâz mí-konam we are opening
شما/šomā
داری باز می‌کنیdấri bâz mí-koni you all are opening
آنها/ānhā
دارد باز می‌کندdấrad bâz mí-konad they are opening

Present perfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
باز کرده‌امbâz kardé-am I have opened
تو/tó
باز کرده‌ایbâz kardé-i you have opened
او/u
باز کرده استbâz kardé ast he/she has opened
ما/mā
باز کرده‌ایمbâz kardé-im we have opened
شما/šomā
باز کرده‌ایدbâz kardé-id you all have opened
آنها/ānhā
باز کرده‌اندbâz kardé-and they have opened

Past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
باز کردمbâz kárdam I opened
تو/tó
باز کردیbâz kárdi you opened
او/u
باز کردbâz kard he/she opened
ما/mā
باز کردیمbâz kárdim we opened
شما/šomā
باز کردیدbâz kárdid you all opened
آنها/ānhā
باز کردندbâz kárdand they opened

Past aorist tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
باز کنیمbâz kónim I opened
تو/tó
باز کنیدbâz kónid you opened
او/u
باز کنندbâz kónand he/she opened
ما/mā
باز کنمbâz kónam we opened
شما/šomā
باز کنیbâz kóni you all opened
آنها/ānhā
باز کندbâz kónad they opened

Past imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
باز می‌کردمbâz mí-kardam I used to open
تو/tó
باز می‌کردیbâz mí-kardi you used to open
او/u
باز می‌کردbâz mí-kard he/she used to open
ما/mā
باز می‌کردیمbâz mí-kardim we used to open
شما/šomā
باز می‌کردیدbâz mí-kardid you all used to open
آنها/ānhā
باز می‌کردندbâz mí-kardand they used to open

Past progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داشتم باز می‌کردمdấštam bâz mí-kardam I was opening
تو/tó
داشتی باز می‌کردیdấšti bâz mí-kardi you were opening
او/u
داشت باز می‌کردdâšt bâz mí-kard he/she was opening
ما/mā
داشتیم باز می‌کردیمdấštim bâz mí-kardim we were opening
شما/šomā
داشتید باز می‌کردیدdấštid bâz mí-kardid you all were opening
آنها/ānhā
داشتند باز می‌کردندdấštand bâz mí-kardand they were opening

Pluperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
باز کرده بودیمbâz kardé búdim I had opened
تو/tó
باز کرده بودیدbâz kardé búdid you had opened
او/u
باز کرده بودندbâz kardé búdand he/she had opened
ما/mā
باز کرده بودمbâz kardé búdam we had opened
شما/šomā
باز کرده بودیbâz kardé búdi you all had opened
آنها/ānhā
باز کرده بودbâz kardé bud they had opened

Future tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
باز خواهیم کردbâz xâhím kard I will open
تو/tó
باز خواهید کردbâz xâhíd kard you will open
او/u
باز خواهند کردbâz xâhánd kard he/she will open
ما/mā
باز خواهم کردbâz xâhám kard we will open
شما/šomā
باز خواهی کردbâz xâhí kard you all will open
آنها/ānhā
باز خواهد کردbâz xâhád kard they will open

Imperative mood

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
تو/tó
باز بکنیدbâz békonid open!
شما/šomā
باز بکنbâz békon open!

Subjunctive present tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
باز بکنیمbâz békonim I have opened
تو/tó
باز بکنیدbâz békonid you have opened
او/u
باز بکنندbâz békonand he/she have opened
ما/mā
باز بکنمbâz békonam we have opened
شما/šomā
باز بکنیbâz békoni you all have opened
آنها/ānhā
باز بکندbâz békonad they have opened

Subjunctive past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
باز کرده باشمbâz kardé bấšam I open
تو/tó
باز کرده باشیbâz kardé bấši you open
او/u
باز کرده باشدbâz kardé bấšad he/she open
ما/mā
باز کرده باشیمbâz kardé bấšim we open
شما/šomā
باز کرده باشیدbâz kardé bấšid you all open
آنها/ānhā
باز کرده باشندbâz kardé bấšand they open

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for باز کردن

This verb can also mean the following: undo, unfasten

Examples of باز کردن

Example in PersianTranslation in EnglishFm.
! چرا نميري سوسيس ها و بطري ها آبجو رو برق بندازي؟ تو که هميشه قبل از باز کردن مغازه اونجا بوديWhy aren't you back there polishing the sausages or watering the gin, or whatever it is you do there before opening time?
شايد براي باز کردن در خونه اش لازمت بشهYou may need it to open his door.
.باز کردن اون بي فايده استIt's useless to open it.
... در واقع، اونقدر قويه که ... براي باز کردن دهن اون طرف بايد... از ديلم استفاده کنن...In fact, I hear the bite reflex is so strong they have to pry the victim's jaws open with a crowbar.
الان داشتم به جويي راجع به باز کردن گروه جديد ميگفتمI told Joey about the opening in Fleischman's group.
اُلگا.. درو باز کنOlga, open this door!
اُلگا.. درو باز کن..Olga, open this door!
خواهش میکنم این درو باز کن..Please, open this door, quickly!
حالا اون دهن قشنگت رو باز کن و حرف بزن- بيا به استنلي معرفيت کنم و باهاش احوال پرسي کن-Now open your pretty mouth and talk. - Come say hello to Stanley first.
! خواهش ميکنم در رو باز کنPlease open the door!
اون معلم من بود اون چشم هاي من رو باز کردHe was My teacher. He opened My eyes.
... يه سيم به جعبه بود , تا درش را باز کردAnd the box was wired. He opened up the box...
دهنش رو باز کرد و سوراخي رو که قبلا دندون اونجا بوده نشونمون دادHe opened his mouth and showed us a hole where a tooth had been
اون چشماي منو به روي هنرهايي مثل موسيقي رقص ولزي و کشتي کج آمريکايي باز کردHe opened my eyes to the arts: music, clog-dancing, WrestleMania.
اين ويديو واقعا چشمام رو باز کردThat video really opened my eyes.
در طول زندگيم يکي-دو بار در شامپاين رو باز کرده ام.I've opened one or two before in my life.
شما هيچ مدرکي نداريد که اين پول مربوط به بودجه باشه يا حتي آقاي رومن اون حساب رو باز کرده باشهYou have no proof the money was from the fund or that he opened the accounts.
خيلي راحت‌تر ميشد اگه تو .فقط نامه‌هات رو باز کرده بوديIt would have been a lot easier if you'd just opened your mail.
اعداد بر روي 1904 تنظيم شدن يه کسي اينرو 100 سال پيش باز کرده ؟The dials are set for... 1904. Someone opened this 100 years ago?
اگه این یه در بود پدرم مدت ها قبل اونو باز کرده بودIf this were a door, my father would have opened it long ago.
يه کافه ي جديده که توي پاريس باز کردمIt's an English pub I've opened in Paris. They're the new thing there.
يکدفعه، چشمام رو باز کردم و عمه پروسکويا رو ديدمOnce, I opened my eyes and saw Auntie Proskovia.
- .من يه جعبه اي که از اسرائيل اومده بود رو باز کردم -- l opened a box that was sent from Israel.
من جعبه رو باز کردمI opened the box.
در اينجا در را کامل باز کردمHere I opened Wide the door
پس تو نامه رو باز کردی بله..- So you opened the letter! ? - Yes I did...
بعد تو رفتی یه دانشکدۀ تقلبی باز کردیSo you opened a fake college.
تو تازه رستوران دومت رو تو "بِورلی" باز کردی نیازی نیست بگم که اختیارش رو دادی دستِ چه کسیYou just opened a second place in Beverly, not to mention who you plucked to run the joint.
،بهم نگو،جاش ،تو در اون کمد رو باز کردی .و دیگه نمی خواستی با دروغ زندگی کنیAnd don't tell me, Josh, you opened that closet door, didn't want to live that lie any more.
برات کافی نیست که دیدم رو به نسبت به لذت زندگی باز کردی؟Isn't it enough you've opened my eyes to the joy of living?
وقتی صبح باز کردیم همونجا پارک بودThat was parked there when we opened up this morning.
این یه رستوران جدیده که ما امروز باز کردیمThis is a new restaurant we opened today.
زمانيکه چند سال بعد اون شخص با سربازان مزدور خودش به شهر برگشت تعدادي از شهروندان اتن نه تنها دروازه شهر رو براش باز کردند بلکه همراهيش هم کردند تا اون شخص بتونه تمام سران حکومت مردمي رو هم اعدام کنهWhen he returned years later with an army of mercenary, those same citizens not only opened their gates for him, but stood by while he executed members of the League of Government.
اون خودش رو بازسازى ميکنه؟ ... با کشتن تمام اونهايى که در صندوقچه رو باز کردند- By killing' everyone who opened that chest.
و وقتي که در جعبه رو باز کردند . بوي عطر آزاد شدAnd when it was opened, a perfume was released.
اونا درو باز کردند جيرجيرک رو خسته و پريشون ديدندHe opened the door, and saw the grasshopper there, dishevelled and exhausted.
.بانک ها دوباره باز کردندThe banks reopened.
ما باید باز کنیم دوباره او در رو که اون ازش اومدهWe opened the door and it came through.
حتی اگه پرونده رو دوباره باز کنیم که البته همچو اتفاقی نمیفته هیچ میدونی چقد سخته به استناد سوابق تلفنی قرار قضائی بگیریم؟Even if we got the case reopened, which isn't gonna happen, you have any idea how hard it is to get a warrant for phone data?
... فقط مي خواستم اون عقده لمس کردني رو که ... داشتم باز کنمI would've just opened up at the slightest touch.
... اگه از هشت صبح هم باز کنم بازم خرجم در نميادI wouldn't make it even if I opened at 8:00 a.
من رو جعبه رو قبل از اينکه باز کنم نخوندم و نميشه چعبه اي رو که باز کردي برش گردونيI didn't read the box before I opened it and you can't return a box after you opened it!
اونو دادم به بابات ...قبل از اين که نامه رو باز کنمActually, I gave it away to your dad, I guess, before I'd opened the letter.
بعد از اون ،ما نقاشي ها رو مي گذاريم توي کپسول و بعد از گذشت 50 سال از امروز يک گروه از بچه ها درست مثل خودتون اون رو باز خواهند کرد تا ببينند شما چه تصوري در مورد آينده تون داشتيدThen we'll put the pictures in the capsule, and 50 years from today, a group of children just like yourselves will open it up to see what you drew.
# بدون اینکه حتی چشمانت را باز کرده باشی ## Without even opening his eyes. #
اما ناگهان واشنگتن متوجه شد که ممکن است .با اين کار لانه ي کرم ها را باز کرده باشدHowever, Washington suddenly realised that it pried open a can of worms.

Questions and answers about باز کردن conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about باز کردن
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
بحث کردنdiscuss
Different length:
بازی کردنplay

Other Persian verbs with the meaning open

Verb
وا کردن
گشودن