انتخاب کردن (entexâb kardán) conjugation

Conjugate انتخاب کردن (entexâb kardán) - choose

Stems

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
انتخاب کنentexâb kon choose
past
انتخاب کردentexâb kard chosen

Participles

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
انتخاب کنندهentexâb konandé choosing
past
انتخاب کردهentexâb kardé chosen

Present imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
انتخاب می‌کنیمentexâb mí-konim I choose
تو/tó
انتخاب می‌کنیدentexâb mí-konid you choose
او/u
انتخاب می‌کنندentexâb mí-konand he/she chooses
ما/mā
انتخاب می‌کنمentexâb mí-konam we choose
شما/šomā
انتخاب می‌کنیentexâb mí-koni you all choose
آنها/ānhā
انتخاب می‌کندentexâb mí-konad they choose

Present progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داریم انتخاب می‌کنیمdấrim entexâb mí-konim I am choosing
تو/tó
دارید انتخاب می‌کنیدdấrid entexâb mí-konid you are choosing
او/u
دارند انتخاب می‌کنندdấrand entexâb mí-konand he/she is choosing
ما/mā
دارم انتخاب می‌کنمdấram entexâb mí-konam we are choosing
شما/šomā
داری انتخاب می‌کنیdấri entexâb mí-koni you all are choosing
آنها/ānhā
دارد انتخاب می‌کندdấrad entexâb mí-konad they are choosing

Present perfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
انتخاب کرده‌امentexâb kardé-am I have chosen
تو/tó
انتخاب کرده‌ایentexâb kardé-i you have chosen
او/u
انتخاب کرده استentexâb kardé ast he/she has chosen
ما/mā
انتخاب کرده‌ایمentexâb kardé-im we have chosen
شما/šomā
انتخاب کرده‌ایدentexâb kardé-id you all have chosen
آنها/ānhā
انتخاب کرده‌اندentexâb kardé-and they have chosen

Past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
انتخاب کردمentexâb kárdam I chose
تو/tó
انتخاب کردیentexâb kárdi you chose
او/u
انتخاب کردentexâb kard he/she chose
ما/mā
انتخاب کردیمentexâb kárdim we chose
شما/šomā
انتخاب کردیدentexâb kárdid you all chose
آنها/ānhā
انتخاب کردندentexâb kárdand they chose

Past aorist tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
انتخاب کنیمentexâb kónim I chose
تو/tó
انتخاب کنیدentexâb kónid you chose
او/u
انتخاب کنندentexâb kónand he/she chose
ما/mā
انتخاب کنمentexâb kónam we chose
شما/šomā
انتخاب کنیentexâb kóni you all chose
آنها/ānhā
انتخاب کندentexâb kónad they chose

Past imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
انتخاب می‌کردمentexâb mí-kardam I used to choose
تو/tó
انتخاب می‌کردیentexâb mí-kardi you used to choose
او/u
انتخاب می‌کردentexâb mí-kard he/she used to choose
ما/mā
انتخاب می‌کردیمentexâb mí-kardim we used to choose
شما/šomā
انتخاب می‌کردیدentexâb mí-kardid you all used to choose
آنها/ānhā
انتخاب می‌کردندentexâb mí-kardand they used to choose

Past progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داشتم انتخاب می‌کردمdấštam entexâb mí-kardam I was choosing
تو/tó
داشتی انتخاب می‌کردیdấšti entexâb mí-kardi you were choosing
او/u
داشت انتخاب می‌کردdâšt entexâb mí-kard he/she was choosing
ما/mā
داشتیم انتخاب می‌کردیمdấštim entexâb mí-kardim we were choosing
شما/šomā
داشتید انتخاب می‌کردیدdấštid entexâb mí-kardid you all were choosing
آنها/ānhā
داشتند انتخاب می‌کردندdấštand entexâb mí-kardand they were choosing

Pluperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
انتخاب کرده بودیمentexâb kardé búdim I had chosen
تو/tó
انتخاب کرده بودیدentexâb kardé búdid you had chosen
او/u
انتخاب کرده بودندentexâb kardé búdand he/she had chosen
ما/mā
انتخاب کرده بودمentexâb kardé búdam we had chosen
شما/šomā
انتخاب کرده بودیentexâb kardé búdi you all had chosen
آنها/ānhā
انتخاب کرده بودentexâb kardé bud they had chosen

Future tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
انتخاب خواهیم کردentexâb xâhím kard I will choose
تو/tó
انتخاب خواهید کردentexâb xâhíd kard you will choose
او/u
انتخاب خواهند کردentexâb xâhánd kard he/she will choose
ما/mā
انتخاب خواهم کردentexâb xâhám kard we will choose
شما/šomā
انتخاب خواهی کردentexâb xâhí kard you all will choose
آنها/ānhā
انتخاب خواهد کردentexâb xâhád kard they will choose

Imperative mood

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
تو/tó
انتخاب بکنیدentexâb békonid choose!
شما/šomā
انتخاب بکنentexâb békon choose!

Subjunctive present tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
انتخاب بکنیمentexâb békonim I have chosen
تو/tó
انتخاب بکنیدentexâb békonid you have chosen
او/u
انتخاب بکنندentexâb békonand he/she have chosen
ما/mā
انتخاب بکنمentexâb békonam we have chosen
شما/šomā
انتخاب بکنیentexâb békoni you all have chosen
آنها/ānhā
انتخاب بکندentexâb békonad they have chosen

Subjunctive past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
انتخاب کرده باشمentexâb kardé bấšam I choose
تو/tó
انتخاب کرده باشیentexâb kardé bấši you choose
او/u
انتخاب کرده باشدentexâb kardé bấšad he/she choose
ما/mā
انتخاب کرده باشیمentexâb kardé bấšim we choose
شما/šomā
انتخاب کرده باشیدentexâb kardé bấšid you all choose
آنها/ānhā
انتخاب کرده باشندentexâb kardé bấšand they choose

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for انتخاب کردن

There is no additional usage information for the verb انتخاب کردن.

Examples of انتخاب کردن

Example in PersianTranslation in EnglishFm.
حتی ارزش شناختن هم ندارن , باید بگم اگر آنها پرسه زدن در خیابان را انتخاب کردن زمانی که می تونند در خانه نشسته باشن کنار یک آتش خوب.Hardly worth knowing, I should say, if they choose to roam the streets when they could be sitting at home by a good fire.
يعني انتخاب کردن خيلي دلپذيرهI mean, I'm just saying it would be quite nice to choose.
چرا اونها تو رو انتخاب کردن؟Why did they choose you?
# و بعضيا انتخاب کردن که باورش داشته باشن# And some choose to believe it
زمان انتخاب کردن فرا رسيدهThe time has come to choose.
يه پرنده ، يه دستمال گردن يکي رو انتخاب کن ، نه همشون روThe shadow of my wisdom has fled. Can a man choose from among the stars of the sky?
.راجب هر چيزي ، مثل آب و هوا ، هر چيزي ، موضوعش رو تو انتخاب کنAbout anything you like, weather conditions, anything you choose. Go to hell!
فقط يه چيزي انتخاب کن باشه؟Just choose something, all right?
تو براي خودت انتخاب کن من هم براي خودم و خانواده ام انتخاب ميکنمYou choose for yourself, and l choose for me and for my family.
. تو انتخاب کنYou choose.
چرا با اون مردي که پدرت - انتخاب کرد ازدواج نکردي؟Why didn't you marry the man your father had chosen?
مردم آگربا سرانجام دختر من يه خواستگار رو انتخاب کردPeople of Agrabah, My daughter has finally chosen a suitor!
. تبعيد رو انتخاب کردHe has chosen exile.
ملکه ما انتخاب کردOur queen has chosen.
پرنسس حتي شاهزاده روياهاي خودش رو انتخاب کردThe princess has even chosen her own Prince Charming.
آسمان ما رو انتخاب کرده که راه رو نشون بديم تا راه رو براي ديگران روشن کنيم به طرف چوپان، به طرف گلهHeaven has chosen us to show the way, to light the road for others, back to the shepherd, back to the fold.
به کلماتی که اونا برای این موقعیت مقدس . انتخاب کرده اند گوش فرا دهیدListen to the words they have chosen to read on this occasion.
با نام خدا ما نبايستي مبارزمون رو متوقف کنيم ... ...تا هرکدوم از شما مرده باشيد و جام مقدس ... ...برگردانده شود به کسي که خداوند انتخاب کردهln the name of God, we shall not stop our fight till each one of you lies dead, and the Holy Grail returns to those whom God has chosen.
اما آن‌هايي که جنگيدن با زمان را انتخاب کرده‌اند... مي‌دانند زماني که سلاحِ‌شان است اربابِ‌شان نيز هست.But those who have chosen to strike with the time... know that the time that is their weapon is also their master.
... ببخشيد " استاد " بهتون بر نخوره ! ولي اين يارو شما رو براي خودش انتخاب کردهl'm sorry, Professor, no offense meant, but this jerk has chosen you to be his favorite.
.حالا این ماییم که شما رو انتخاب می‌کنیمNow we get to choose you.
خب من ‏تو رو انتخاب می‌کنمRight? Well, I choose you.
,اما من هستم , هرگز ...چرا او انتخاب کرده است . بايد به اونچه که زنان ميخوان احترام بذاريمBut I am, nevertheless, what she has chosen... and we must respect what the woman wants.
اما آن‌هايي که جنگيدن با زمان را انتخاب کرده‌اند... مي‌دانند زماني که سلاحِ‌شان است اربابِ‌شان نيز هست.But those who have chosen to strike with the time... know that the time that is their weapon is also their master.
.هديه مناسبي برات انتخاب کردم .گل سينه براي يه خانمI chose the right present for you. It's a brooch for a woman.
من عمداً فيلمي رو که چند روز قبل از چند حمله تروريستي اخير گرفته شده، انتخاب کردمI deliberately chose footage taken shortly before a number of recent terrorist attacks.
دختري که انتخاب کردم يک مامور از خودم استThe girl I have chosen is an agent of mine.
فقط پيشاپيش سبک مشخصي رو .براي زندگيم انتخاب کردمI simply chose ahead of time a certain way to live.
شما شگفت زده شده ايد# که چرا من اون رو انتخاب کردم"You wonder why l chose her
آره نیست . پس اون زن خوبی که انتخاب کردی باهاش بگردی ... ...یه برشکست و یه قاتل هم هستSo the fine woman you've chosen to run around with turns out to be broke and a murderer as well.
و تو اونو انتخاب کردی که تحقیر کنی ؟And you chose to humble her?
.تو انتخاب کردی که با دختره ازدواج کنیYou chose to marry the girl.
به همین خاطر از تمام آدم هایی که ،می تونستی برای آموزش انتخاب کنی من رو انتخاب کردی؟Is that why, out of all the people you could have taught, you chose me?
تو من رو انتخاب کردیYou chose me.
انتخاب کردیم که نه تنها به خودمون باور داشته باشیمWe have chosen not only to believe in ourselves,
‏من مطمئنم فرمانده درست رو انتخاب کردیمI trust we have chosen our commander well.
ولی در حال حاظر ما انتخاب کردیم که این دستگاه رو تولید کنیمRight now we've chosen to do this.
،وقتی کوچک بودیم هردو شعبده‌بازی رو هدف انتخاب کردیمAs boys, we both chose magic as our calling.
کومیکو، به خاطر تو ما باحال‌ترین رستوران شهرو انتخاب کردیمKumiko, for you, we chose the coolest restaurant in town.
از اونجا که شما برادر اشتباهی را انتخاب کردیدBecause you chose the wrong brother.
چونکه شما برادر اشتباهی را انتخاب کردیدBecause you chose the wrong brother.
خودتون انتخاب کردید که اینجا باشیدYou all chose to be here.
مردم المان تقديرشون رو انتخاب کردندThe German people chose their fate. That may surprise some people.
اوباش دوم اکتبر رو انتخاب کردندAn those rascals have chose the date of 2nd October.
پدر زمان داره مي گذره، اونها ما رو انتخاب کردند پس ما مي تونيم باهاشون بريمIt's time to go, Dad. They've chosen us so we can start over.
اما اونها ما رو انتخاب کردندThey've chosen us to go.
اونها شما رو انتخاب کردند هر دوي شما روThey've chosen you, both of you.
چه سوال خوبي کرده من که نميتونم شخصا انتخاب کنمBetter questions for Mr. Martin I could not have chosen myself.
و ازم خواستيد چهاردمين نفر عضو گروه رو انتخاب کنم منم . آقايِ "بگينز" رو انتخاب کردمYou asked me to find the 14th member of this company and I have chosen Mr. Baggins.
به همین خاطر از تمام آدم هایی که ،می تونستی برای آموزش انتخاب کنی من رو انتخاب کردی؟Is that why, out of all the people you could have taught, you chose me?
چرا فکر میکنی که میتونی انتخاب کنی دنی؟Why do you think we chose?
میتونی خانواده انتخاب کنی میتونی تیمیتو برداری؟ وقتی که تازه کاریWe have not chosen your team, your team as we are beginners.
گفته شده است که او به طريق مردانه انتخاب مي کند به جاي اينکه صبر کند و به روش زنانه انتخاب کندIt is said that she chooses in the manner of a man... ... rather than wait to be chosen in womanly fashion. "
...همون شب بايد مي مردم .همونطوري که انتخاب کرده بودم...I should have died that night, just like I had chosen.
به سمت تولید تقاضا ما نیاز خودمون رو انتخاب خواهیم کرد. خیلی متشکرم؛ ما تقاضاهای سالم و تمیز داریم، آب امن و سالم برای همه.We will choose our own demands, thank you very much, and we#39;re demanding clean, safe water for all thank you very much, and we#39;re demanding clean, safe water for all
... من جانشيني رو انتخاب خواهم کرد . تا تاج و تخت رو بستاند و مراقب دخترم باشد ...I will choose a successor to take the throne and care for my daughter.
مطمئنم، که آريوس جوان .همين رو انتخاب خواهد کردYoung Arrius, I am sure, will choose it.

Questions and answers about انتخاب کردن conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about انتخاب کردن
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in