آوردن (âvardán) conjugation

Conjugate آوردن (âvardán) - bring

Stems

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
آورâvar bring
past
آوردâvard brought

Participles

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
present
آورندهâvarandé bringing
past
آوردهâvardé brought

Present imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
می‌آوریمmí-âvarim I bring
تو/tó
می‌آوریدmí-âvarid you bring
او/u
می‌آورندmí-âvarand he/she brings
ما/mā
می‌آورمmí-âvaram we bring
شما/šomā
می‌آوریmí-âvari you all bring
آنها/ānhā
می‌آوردmí-âvarad they bring

Present progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داریم می‌آوریمdấrim mí-âvarim I am bringing
تو/tó
دارید می‌آوریدdấrid mí-âvarid you are bringing
او/u
دارند می‌آورندdấrand mí-âvarand he/she is bringing
ما/mā
دارم می‌آورمdấram mí-âvaram we are bringing
شما/šomā
داری می‌آوریdấri mí-âvari you all are bringing
آنها/ānhā
دارد می‌آوردdấrad mí-âvarad they are bringing

Present perfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
آورده‌امâvardé-am I have brought
تو/tó
آورده‌ایâvardé-i you have brought
او/u
آورده استâvardé ast he/she has brought
ما/mā
آورده‌ایمâvardé-im we have brought
شما/šomā
آورده‌ایدâvardé-id you all have brought
آنها/ānhā
آورده‌اندâvardé-and they have brought

Past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
آوردمâvárdam I brought
تو/tó
آوردیâvárdi you brought
او/u
آوردâvard he/she brought
ما/mā
آوردیمâvárdim we brought
شما/šomā
آوردیدâvárdid you all brought
آنها/ānhā
آوردندâvárdand they brought

Past aorist tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
آوریمâvárim I brought
تو/tó
آوریدâvárid you brought
او/u
آورندâvárand he/she brought
ما/mā
آورمâváram we brought
شما/šomā
آوریâvári you all brought
آنها/ānhā
آوردâvárad they brought

Past imperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
می‌آوردمmí-âvardam I used to bring
تو/tó
می‌آوردیmí-âvardi you used to bring
او/u
می‌آوردmí-âvard he/she used to bring
ما/mā
می‌آوردیمmí-âvardim we used to bring
شما/šomā
می‌آوردیدmí-âvardid you all used to bring
آنها/ānhā
می‌آوردندmí-âvardand they used to bring

Past progressive tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
داشتم می‌آوردمdấštam mí-âvardam I was bringing
تو/tó
داشتی می‌آوردیdấšti mí-âvardi you were bringing
او/u
داشت می‌آوردdâšt mí-âvard he/she was bringing
ما/mā
داشتیم می‌آوردیمdấštim mí-âvardim we were bringing
شما/šomā
داشتید می‌آوردیدdấštid mí-âvardid you all were bringing
آنها/ānhā
داشتند می‌آوردندdấštand mí-âvardand they were bringing

Pluperfect tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
آورده بودیمâvardé búdim I had brought
تو/tó
آورده بودیدâvardé búdid you had brought
او/u
آورده بودندâvardé búdand he/she had brought
ما/mā
آورده بودمâvardé búdam we had brought
شما/šomā
آورده بودیâvardé búdi you all had brought
آنها/ānhā
آورده بودâvardé bud they had brought

Future tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
خواهیم آوردxâhím âvard I will bring
تو/tó
خواهید آوردxâhíd âvard you will bring
او/u
خواهند آوردxâhánd âvard he/she will bring
ما/mā
خواهم آوردxâhám âvard we will bring
شما/šomā
خواهی آوردxâhí âvard you all will bring
آنها/ānhā
خواهد آوردxâhád âvard they will bring

Imperative mood

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
تو/tó
بیاوریدbíyâvarid bring!
شما/šomā
بیاورbíyâvar bring!

Subjunctive present tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
بیاوریمbíyâvarim I have brought
تو/tó
بیاوریدbíyâvarid you have brought
او/u
بیاورندbíyâvarand he/she have brought
ما/mā
بیاورمbíyâvaram we have brought
شما/šomā
بیاوریbíyâvari you all have brought
آنها/ānhā
بیاوردbíyâvarad they have brought

Subjunctive past tense

Persian FormTransliterationEnglish TranslationEx.
من/man
آورده باشمâvardé bấšam I bring
تو/tó
آورده باشیâvardé bấši you bring
او/u
آورده باشدâvardé bấšad he/she bring
ما/mā
آورده باشیمâvardé bấšim we bring
شما/šomā
آورده باشیدâvardé bấšid you all bring
آنها/ānhā
آورده باشندâvardé bấšand they bring

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for آوردن

There is no additional usage information for the verb آوردن.

Examples of آوردن

We currently do not have examples of the verb آوردن or any of its forms.

Questions and answers about آوردن conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about آوردن
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
خوردنeat
سپردنtraverse
فشردنpress