Forgesi conjugation

Conjugate forgesi - do

Attention: in Esperanto, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide the 'mi' ('I') form, it is absolutely the same for the 'ci' / 'vi', 'li' / 'ŝi' 'ni', 'vi', 'ili' forms.

Present tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
forgesas I do
Mi
estas forgesanta I am doing
Mi
estas forgesata I am being done

Past tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
forgesis I did
Mi
estas forgesinta I have done
Mi
estas forgesita I was being done

Future tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
forgesos I will do
Mi
estas forgesonta I will be doing
Mi
estas forgesota I am to be done

Conditional mood

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
forgesus I would do
Mi
estas forgesunta I would be doing
Mi
estas forgesuta I am to potentially be done

Jussive / command

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Vi
forgesu do!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for forgesi

There is no additional usage information for the verb forgesi.

Examples of forgesi

Example in EsperantoTranslation in EnglishFm.
Kiu povos forgesi tiujn regulajn ĝisdatigojn, varmajn kaj tre personajn, en la fejsbuka paĝo de Lia Moŝto?And who can forget those regular warm and very person+able updates on His Excellency's Facebook page?
Antaŭ ni kuŝas la vojo de daŭra progreso pri feliĉo, scioj kaj saĝo. Ĉu ni elektos reciprokan ekstremadon anstataŭ ĝin nur, ĉar ni ne povas forgesi niajn kverelojn?"There lies before us, if we choose, continual progress in happiness, knowledge, and wisdom.
Sed vi devas forgesi ĉiujn tiujn stultaĵojn pri mafio.But promise me you'll stop minding the Mafia.
-Ni povas forgesi ĉion-ĉi.- We can forget all of this.
aŭ por forgesi la militon....maybejust to be together maybe to forget about the war.
Ŝi jam tute forgesis la Dukinon, kaj eksaltis surprize, aŭdante ŝian voĉon diranta:— "Vi ion pripensas, mia kara, kaj pro tio forgesas paroli.She had quite forgotten the Duchess by this time, and was a little startled when she heard her voice close to her ear. 'You're thinking about something, my dear, and that makes you forget to talk.
Oni vidas ŝin kaj oni ne plu forgesas ŝin.You see her, and you never forget her.
De ĉi tie eliras nur la feliĉaj. Mi komprenas. Sed vi forgesas, ke ni estas vivaj kaj ni bezonas...You are forgetting we are living beings, with needs.
Vi forgesas pri tiu kies kapon vi metis en supon antaŭ puŝi ĉareton en la mezon de liaj gamboj kaj... kie ni estas?And you put his head into the soup and the food tray on his legs Where are we?
Legendojn oni facile forgesas.Legends are easily forgotten.
Mi unue rigardu por vidi ĉu oni surskribis ĝin per 'veneno.'" Ĉar ŝi ja antaŭe legis kelke da bonmoralaj rakontoj pri infanoj kiuj aŭ mortbruliĝis, aŭ estis englutitaj de sovaĝaj bestoj, aŭ suferis diversajn aliajn malagrablaĵojn nur simple pro tio, ke ili ne volis atenti ian facilan regulon de la amikoj ofte instruitan, tian ekzemple kia estas la regulo ke brilvarmega fajrilo povas brulvundi la manon, se oni ĝin tenas tro longe; ankaŭ tio ĉi, ke se oni tre profunde tranĉos la fingron, ĝi kredeble sangos; kaj neniam ŝi forgesis ke se oni trinkos multe el botelo markita per 'veneno,' preskaŭ certe estas ke pli malpli frue ĝi malordigos la internaĵon.'No, I'll look first,' she said, 'and see whether it's marked "poison" or not'; for she had read several nice little histories about children who had got burnt, and eaten up by wild beasts and other unpleasant things, all because they would not remember the simple rules their friends had taught them: such as, that a red-hot poker will burn you if you hold it too long; and that if you cut your finger very deeply with a knife, it usually bleeds; and she had never forgotten that, if you drink much from a bottle marked 'poison,' it is almost certain to disagree with you, sooner or later.
"Neniam mi spertis tiaĵo," ekkriis Alicio, (pro eksciteco ŝi eĉ forgesis la akuzativon). "Jen mi plilongiĝas teleskope, kiel la plej granda teleskopo en la tuta mondo.'Curiouser and curiouser!' cried Alice (she was so much surprised, that for the moment she quite forgot how to speak good English); 'now I'm opening out like the largest telescope that ever was!
"Ho, pardonu! mi petegas," ekkriis Alicio, timante ke ŝi vundis la sentojn al la kompatinda besto, "mi tute forgesis ke vi ne amas la katojn."'Oh, I beg your pardon!' cried Alice hastily, afraid that she had hurt the poor animal's feelings. 'I quite forgot you didn't like cats.'
Pro timo al li, ŝi tiel forte tremis ke la tuta dometo skuiĝis. Ŝi ja forgesis ke nun ŝi estas preskaŭ miloble pli granda ol la Kuniklo, kaj tute ne bezonas timi ĝin.Alice knew it was the Rabbit coming to look for her, and she trembled till she shook the house, quite forgetting that she was now about a thousand times as large as the Rabbit, and had no reason to be afraid of it.
Ho, preskaŭ mi forgesis ke mi devas rekreski!I'd nearly forgotten that I've got to grow up again!
"Mi esperas ke ĉe la temanĝo oni ne forgesos ŝian subtason da lakto.'I hope they'll remember her saucer of milk at tea-time.
"Ili skribas ĉiu sian propran nomon," la Grifo mallaŭte respondis, "pro la timo ke antaŭ la finiĝo de l' proceso ili forgesos ĝin."'They're putting down their names,' the Gryphon whispered in reply, 'for fear they should forget them before the end of the trial.'
"Ŝia forpaso," li diris, kun amareco kiun neniam mi forgesos, "lin postlasos (lin la senesperan kaj la malfortan) la lasta de la antikva Uŝero-gento."“Her decease,” he said, with a bitterness which I can never forget, “would leave him (him the hopeless and the frail) the last of the ancient race of the Ushers.”
Vi ne forgesos, ĉu?You won't forget?
La plej malbona estas, ke morgaŭ vi forgesos ĉion pri tio kaj vi denove traktos min kiel kretenon.The worst part is that tomorrow you'll have forgotten all about this and you'll treat me like a jerk again.
Nur frenezulo forgesus sian pluvombrelon se pluvus.How can you forget your umbrella when it's raining?
Ŝi eĉ forgesus nutri lin, ĉar ŝi forgesadas ĉion ajn.You'd forget to feed him. She forgets everything.
Bonvolu memorigi min, se mi forgesus.Please remind me, should I forget.
La farita krimo estus perfekta, se la ŝtelisto ne forgesus, forviŝi la fingrospurojn.The crime would have been perfect if the thief hadn't forgotten to wipe his fingerprints.
La HUG-kampanjo alvokas al barataj junuloj en klara tono - en via ĉiutaga vivo rapide pasanta, eĉ se vi hastas ien aŭ antaŭen, ne forgesu maljunulojn.The HUG campaign has given a clarion call to India's youth — in your fast-paced daily life, in your hurry to get somewhere or to get ahead, don't forget the elderly.
Ili forgesu nenion.Nothing left behind!
Diru al ŝi, ke ŝi ne forgesu mian gratifikon pro la tago de la mortintoj.Hey, tell her not to forget my dead's tip.
Se vi ankoraŭ pensas pri la Sovaĝa Amaso forgesu ĝin!If you're still thinking about the Wild Bunch, forget it.
Omoj havas pli mallongan vivodaŭron, ol ni... sed ni ne forgesu, ke ili multiĝas pli rapide.Oms have a much shorter life span that we. But we must not forget that they multiply much more rapidly.
Mi estis forgesinta kiel bela vi estas.I had forgotten how beautiful you are.
Mi kredas esti forgesinta ion.I think I've forgotten something.
Tiurilate la situacio multe memorigis al mi la ŝajnigan tutecon de malnova lignaĵo putrinta dum longaj jaroj en iu forgesita kelo sen difektiĝi pro la interrompa spirado de la ekstera aero.In this there was much that reminded me of the specious totality of old wood-work which has rotted for long years in some neglected vault, with no disturbance from the breath of the external air.
Plejmulte plaĉis al li tamen tralegi precipe raran kaj kuriozan libron en kvartaj gotikaĵojmanlibron de forgesita eklezioVigiliae Mortuorum Chorum Ecclesiae Maguntinae.His chief delight, however, was found in the perusal of an exceedingly rare and curious book in quarto Gothicthe manual of a forgotten churchthe Vigiliæ Mortuorum Secundum Chorum Ecclesiæ Maguntinæ.
Estas forgesita.It's forgotten.

Questions and answers about forgesi conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about forgesi
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Esperanto conjugation game!

Practice Esperanto verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
forfosido
forgumido
forkisido
forlasileave
forpasipass
Different length:
forgesadido
forgeseblido
forgesendido
forgesigiforget
forgesiĝido