Võtma conjugation

Conjugate võtma - to take

Present tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
võtan I take
Sa
võtad you take
Ta
võta he does take
Me
võtame we take
Te
võtate you all take
Nad
võtavad they take

Past tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
võtsin I did take
Sa
võtsid you did take
Ta
võts he did take
Me
võtsime we did take
Te
võtsite you all did take
Nad
võtsid they did take

Conditional mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
võtaksin I would take
Sa
võtaksid you would take
Ta
võtaks he would take
Me
võtaksime we would take
Te
võtaksite you all would take
Nad
võtaksid they would take

Imperative mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Sa
võta you take!
Te
võtkeyou all take!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for võtma

There is no additional usage information for the verb võtma.

Examples of võtma

Example in EstonianTranslation in EnglishFm.
Šveitsi pädevad asutused kohustuvad võtma meetmeid, mis osutuvad vajalikuks selle arutelu tulemusel.The competent Swiss authorities undertake to take the measures found necessary in the light of that examination.
Bonamioosi või marteilioosi juhtumite ilmnemisel kohustub Office Vétérinaire Fédéral võtma vajalikke erakorralisi meetmeid kooskõlas ühenduse eeskirjadega episootiliste haiguste seaduse artikli 57 alusel.Should cases of bonamiosis or marteiliosis appear, the Office vétérinaire fédéral undertakes to take the necessary emergency measures in accordance with Community rules on the basis of Article 57 of the Law on epizootic diseases.
Selles peab sisalduma järgmine lause: “AKV riigid, ühendus ja selle liikmesriigid peavad võtma omalt poolt vajalikke meetmeid käesoleva otsuse rakendamiseks.”They shall incorporate the following sentence: ‘The ACP States, the Community and its Member States shall be required, each for its own part, to take the necessary steps to implement this Decision’.
Sel puhul kutsutakse istungist osa võtma ka asjaomase allkomitee kaaseesistujad.In this case, the Co-Chairmen of the said Subcommittee shall be invited to take part in the meeting.
AKV riigid ühelt poolt ning liikmesriigid ja Euroopa Ühendus teiselt poolt kohustuvad mõlemad oma pädevuse piires võtma vajalikke meetmeid käesoleva otsuse rakendamiseks.The ACP States, on the one hand, and the Member States and the European Community, on the other hand, shall be bound, each as regards the matters that concern it, to take the necessary measures for the implementation of this Decision.
Kui kahepoolsete tekstiililepingute ja -kokkulepete muudatused ei ole ühinemiskuupäevaks jõustunud, teeb liit vajalikud muudatused oma eeskirjades tekstiilimaterjalide ja rõivatoodete kolmandatest riikidest importimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist.Should the amendments to the bilateral textile agreements and arrangements not have entered into force by the date of accession, the Union shall make the necessary adjustments to its rules for the import of textile and clothing products from third countries to take into account the accession of Bulgaria and Romania.
Nõukogu muudab komisjoni ettepaneku põhjal ja pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga kvalifitseeritud häälteenamusega määrust suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist, kohandades sellega suhkru ja isoglükoosi kvoote ja toorsuhkru impordi maksimaalset tarnevajadust, nagu esitatud järgnevas tabelis, mida võib kohandada samal viisil kui praeguste liikmesriikide kvoote, et tagada suhkrusektori turgude ühises korralduses kehtivate eesmärkide ja põhimõtete järgimine.The Council, acting by a qualified majority on a proposal from the Commission, and after consulting the European Parliament, shall amend the Regulation governing the common organisation of the markets in the sugar sector to take account of the accession of Bulgaria and Romania, thereby adapting the sugar and isoglucose quotas, and the maximum supply needs for imports of raw sugar, as set out in the following table which may be adapted in the same way as the quotas for the present Member States, to ensure compliance with the principles and objectives of the common organisation of the markets in the sugar sector then in force.
Vajaduse korral võtab komisjon nõukogu 30. juuni 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2075/92 (toortubakaturu ühise korralduse kohta) artiklis 23 osutatud korra kohaselt ühinemise ajaks vastu määruse (EÜ) nr 2848/98 II lisas sätestatud ühenduse tunnustatud tootmispiirkondade loetelu vajalikud muudatused, et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist, eelkõige eesmärgiga lülitada Bulgaaria ja Rumeenia määratud tubakatootmispiirkonnad nimetatud loetellu.3.Where appropriate and using the procedure referred to in Article 23 of Council Regulation (EEC) No 2075/92 of 30 June 1992 on the common organisation of the market in raw tobacco, the Commission shall by accession adopt the necessary amendments to the Community list of recognised production areas set out in Annex II to Regulation (EC) No 2848/98 to take account of the accession of Bulgaria and Romania, in particular with a view to inserting the designated Bulgarian and Romanian tobacco production areas in that list.3.
Kui kahepoolsete tekstiililepingute ja -kokkulepete muudatused ei ole ühinemiskuupäevaks jõustunud, teeb ühendus vajalikud muudatused oma eeskirjades tekstiilimaterjalide ja rõivatoodete kolmandatest riikidest importimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist ühendusega.Should the amendments to the bilateral textile agreements and arrangements not have entered into force by the date of accession, the Community shall make the necessary adjustments to its rules for the import of textile and clothing products from third countries to take into account the accession of Bulgaria and Romania.
Teabe Euroopa lepingu assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ja teiselt poolt Bulgaaria Vabariigi vahel sõlmitud lisaprotokolli jõustumise kohta, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga parandusCorrigendum to the Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union
Minu ettevõte A omab 51% ettevõttest C ja 100% ettevõttest D,samas kui ettevõttel B on minu äris 60%-line osalus.Kuna kõigil juhtudel on osalus üle 50%, võtan ma oma töötajatearvu ja rahalise künnise arvutamisel arvesse 100% kõigi neljaettevõtte andmetest.My enterprise A owns 51% of C and 100% of D, while B has a 60%stake in my business.As the holding in each case is above 50%, I take 100% of the data from each of the four enterprises concerned when calculating my headcount and financial thresholds.
Seega jätan ma maha oma nn erapooliku rolli, mida olen kehastanud kogu oma institutsioonilise karjääri jooksulning võtan enda kanda kollektiivse vastutuse. Ma annan endale igati aru sellise muutusega seotud raskustest, kuidma toetun seejuures oma uue ülesande täitmisel komitee kõigi rühmade liikmetega loodud headele suhetele.As I move on from a role on one "side" to which I have belonged throughout my career in the Committee to takeon overall responsibility, I am fully aware of the difficulties facing me but I am heartened by the good relationship I have established with the members of every Committee group.
Seega jätan ma maha oma nn ühe poole rolli, mida olen kehastanud kogu oma institutsioonilise karjääri jooksul, ning võtan enda kanda kollektiivse vastutuse. Ma annan endale igati aru sellise muutusega seotud raskustest, kuid oma uue ülesande täitmisel toetun komitee kõigi rühmade liikmetega loodud headele suhetele.As I move on from a side role, to which I have belonged throughout my career in the Committee to take on overall responsibility, I am fully aware of the difficulties facing me, but I am heartened by the good relationship I have established with the members of every Committee group.
"Ma võtan selle maja - selle kena mahajäetud maja teie oma vastas...""I shall take the house - the handsome deserted house opposite yours..."
"Sa mine sisse ma võtan püssi ja jälitan seda mille sa kaotasid.""You go inside. I'll take the gun in case you lose it."
Sa võtad üle iseseisva truppi – "Friedrichshain'i".You will take lead of a independent troop – "Friedrichshain".
Aga napsu võtad Sa?But you take a drink?
Ma mõtlesin siin, et kui ma peaks surema... ..kas võtad mu lapse omale?I've been lying here thinking if I should die will you take my baby?
Kas sa, Charles, võtad selle naise omale seaduslikult laulatatud naiseks?Do you, Charles, take this woman to be your lawful wedded wife?
Kas sa, Rosie, võtad selle mehe omale seaduslikult laulatatud abikaasaks?Do you, Rose, take this man to be your lawful wedded husband?
Me võtame teadmiseks valimiste ajakava võimaliku läbivaatamise, mille kohaselt kohalikud valimised toimuvad 2005. aasta detsembris ning üld- ja presidendivalimised toimuvad kahes voorus 2005. aasta detsembris ja 2006. aasta jaanuaris, mis võimaldaks uuel valitsusel astuda ametisse 2006. aasta veebruaris.We take note of the possible revision of the electoral calendar with local elections taking place in December 2005 and the National and Presidential Elections taking place in two rounds in November 2005 and January 2006, which would still allow the new Government to assume office in February 2006.
Kui me aga võtame arvesse maksejõuetusmenetlusega otseselt seotud kulud, on omaosalus 83,01 % (6,9 miljonit eurot).Alternatively, if we take into account the costs directly connected to the insolvency proceedings, the own contribution amounts to 83,01 % of EUR 6,9 million.
Ajalehes Les Echos12. juulil 2002 avaldatud intervjuus teatas prantsuse majandus-, rahandus- ja tööstusminister (edaspidi majandus- ja rahandusminister), et: “Riik aktsionäri osas käitub aruka investorina ja kui France Télécomil peaks esinema raskusi, võtame asjakohased meetmed… Ma kordan, et kui France Télécomil on rahastamisprobleeme, millega ei ole antud juhul tegemist, teeb riik vajalikud otsused nende lahendamiseks” .In an interview published in Les Échos on 12 July 2002, the French Minister for Economic Affairs, Finance and Industry (‘the Minister for Economic Affairs and Finance’) said that: ‘The State shareholder will behave like a prudent investor and would take appropriate steps if France Télécom were to face any difficulties … I repeat, if France Télécom were to face any financing problems, which is not the case today, the State would take whatever decisions were necessary to overcome them’.
Riik käitub aktsionärina teadliku investorina ja kui France Télécomil peaks olema raskusi, võtame vastavaid abinõusid tarvitusele.The State shareholder will behave like a prudent investor and if France Télécom were to face any difficulties, then we would take appropriate steps.
Ma kinnitan lihtsalt, et me võtame sobival ajal tarvitusele adekvaatseid abinõusid.I am simply saying that we shall take appropriate measures when the time comes.
Euroopa Ülemkogu või nõukogu deklaratsioonide, resolutsioonide või muude seisukohtade suhtes ning liikmesriikide ühisel kokkuleppel vastu võetud deklaratsioonide, resolutsioonide ja muude seisukohtade suhtes, mis käsitlevad liitu, on Bulgaaria ja Rumeenia samasuguses olukorras kui praegused liikmesriigid; vastavalt sellele järgivad nad kõnealustest deklaratsioonidest, resolutsioonidest või muudest seisukohtadest tulenevaid põhimõtteid ja suuniseid ning võtavad nende rakendamise tagamiseks vajalikke meetmeid.Bulgaria and Romania are in the same situation as the present Member States in respect of declarations or resolutions of, or other positions taken up by, the European Council or the Council and in respect of those concerning the Union adopted by common agreement of the Member States; they will accordingly observe the principles and guidelines deriving from those declarations, resolutions or other positions and will take such measures as may be necessary to ensure their implementation.
Iirimaa ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsusi esindavad nõukogu liikmed võtavad otsustamisest osa niivõrd, kuivõrd otsus käsitleb selliseid Schengeni acquis' sätteid ja Schengeni acquis'l põhinevaid või sellega muul viisil seotud akte, milles nimetatud liikmesriigid osalevad.The members of the Council representing the Governments of Ireland and of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall take part in such a decision insofar as it relates to the provisions of the Schengen acquis and the acts building upon it or otherwise related to it in which these Member States participate.
Kuni lõikes 2 osutatud protokollide jõustumiseni võtavad liit ja liikmesriigid vastavalt vajadusele ühiselt oma vastava pädevuse piires kõik asjakohased meetmed.Pending the entry into force of the protocols referred to in paragraph 2, the Union and the Member States, acting jointly as appropriate in the framework of their respective competences, shall take any appropriate measure.
Vajaduse korral võtavad Bulgaaria ja Rumeenia asjakohased meetmed, et kohandada oma seisukoht rahvusvaheliste organisatsioonide ja nende rahvusvaheliste lepingute suhtes, milles osaleb ka liit või milles osalevad ka teised liikmesriigid, õiguste ja kohustustega, mis tulenevad nende ühinemisest liiduga.Bulgaria and Romania shall take appropriate measures, where necessary, to adjust their position in relation to international organisations, and to those international agreements to which the Union or to which other Member States are also parties, to the rights and obligations arising from their accession to the Union.
Niivõrd kui direktiivi 2004/38/EÜ sätteid, mis võtavad üle direktiivi 68/360/EMÜ sätted, ei või lahutada määruse (EMÜ) nr 1612/68 sätetest, mille kohaldamine on punktide 2—5 ning 7 ja 8 alusel edasi lükatud, võivad Bulgaaria ja praegused liikmesriigid neist sätetest erandeid teha ulatuses, mis on vajalik punktide 2—5 ning 7 ja 8 kohaldamiseks.Insofar as provisions of Directive 2004/38/EC which take over provisions of Directive 68/360/EEC may not be dissociated from those of Regulation (EEC) No 1612/68 whose application is deferred pursuant to paragraphs 2 to 5 and 7 and 8, Bulgaria and the present Member States may derogate from those provisions to the extent necessary for the application of paragraphs 2 to 5 and 7 and 8.
a võtsin nõude sissenõudmise tagamiseks ettevaatusabinõud 20AA/KK/PP.a I have taken precautionary measures to ensure recovery of the claim on 20YY/MM/DD.
Prioriteedid võtavad samuti arvesse seotud poliitilisi kohustusi, mis Bosnia ja Hertsegoviina ametivõimud vahepealse arengustrateegia raames võtsid.The priorities also take into account related policy commitments made by the BiH authorities including the mid term development strategy.
oktoobril 2003 toimunud kahepoolse kokkusaamise järel võtsid Itaalia ametiasutused endale kohustusi seoses kiirlaevaühendustega Napoli lahes.In addition, in January, February and September 2003, a number of complainant companies, notably certain private operators competing with the Caremar regional company in the Gulf of Naples, sent to the Commission additional information containing new data to be taken into account in the investigation procedure. The Italian authorities were invited to submit their comments on these matters.
Pangad andsid omalt poolt panuse kommertspaberitega 300 miljoni euro väärtuses ja võtsid endale kohustuse pikendada seda panust 12 kuu pikkuse tähtaja täitumiseni alates viimasest emissioonist, mis toimus enne 8. veebruari 2004.The banks, for their part, are contributing Treasury notes to the value of EUR 300 million and undertake to renew this contribution until the end of a period of twelve months as from the last issue before 8 February 2004.
Samuti sõlmisid osapooled lepingu, mille kohaselt Hierros Añón ja Rodonita (või Siderúrgica Añón ise) võtsid endale kohustuse SODIGA ees osta SODIGA osalus hiljemalt 19. aprillil 2007 kõrgema summa eest kahest järgmisest: a) ettevõtte teoreetiline arvestuslik väärtus, mille vajaduse korral määrab kindlaks sõltumatu ekspertiis; või b) 141,85 % esimesest sissemaksest, s.o 2557640,61 eurot.The parties also signed an agreement whereby Hierros Añón and Rodonita (or Siderúrgica Añón itself) promised SODIGA to buy SODIGA’s stake by no later than 19 April 2007 for the higher of the following two amounts: (a) the theoretical accounting value of the firm, as determined, if necessary, by independent expertise; or (b) 141,85 % of the initial contribution, i.e. EUR 2557640,61.
Samuti sõlmisid osapooled lepingu, mille kohaselt Hierros Añón ja Rodonita (või Siderúrgica Añón ise) võtsid endale kohustuse SODIGA ees osta SODIGA osalus hiljemalt 19. aprillil 2007 kõrgema summa eest kahest järgmisest: a) ettevõtte teoreetiline arvestuslik väärtus, mille vajaduse korral määrab kindlaks sõltumatu ekspertiis; või b) 133,82 % esimesest sissemaksest, s.o 662650 eurot.The parties also signed an agreement whereby Hierros Añón and Rodonita (or Siderúrgica Añón itself) promised SODIGA to buy SODIGA’s stake by no later than 19 April 2007 for the higher of the following two amounts: (a) the theoretical accounting value of the firm, as determined, if necessary, by an independent expertise; or (b) 133,82 % of the initial contribution, i.e. EUR 662650.
Ja võtsime kaasa veel selle tüdruku.And we've even taken in that girl.
Ülejäänud võtsime katsealusteks.We could take our scientific pick of the rest.
Me võtsime selle juba ammu ära! Jah?We've taken it long ago.
Zulu 7 Panda 4-le, võtsime jälituse üle.Zulu Seven to Panda Four. We have taken over your pursuit. Over.
Kui ma oleks sina ja oleks raha, võtaksin takso.If I was you and you got the money, I would take a cab.
Sellega seoses osutavad Itaalia ametiasutused 9.–10. juunil 2008 sõlmitud lepingule, milles Alitalia tegi ettevõtjale Intesa Sanpaolo S.p.A. (edaspidi „Intesa Sanpaolo”) ülesandeks edendada ja välja töötada pakkumist, mis on mõeldud esitamiseks majandus- ja rahandusministeeriumile Alitalia aktsionärina ning Alitaliale, selleks et üks või mitu tööstus- või finantsinvestorit, kes on huvitatud Alitalia saneerimises, arendamises ja taaskäivitamises osalemisest eelkõige selle kapitaliseerimise kaudu, võtaksid pikaajaliselt ettevõtte üle kontrolli.In this context, the Italian authorities referred to the contract concluded on 9 and 10 June 2008 with which Alitalia charged Intesa Sanpaolo SpA (hereinafter referred to as Intesa Sanpaolo) with seeking out a bid to the Ministry of Economic Affairs and Finance, as shareholder in Alitalia, and to Alitalia, with the aim that one or more industrial or financial investors interested in participating in the recovery, development and relaunching of Alitalia, particularly through its capitalisation, would take lasting control of the company.
Selles osas, milline on ettevõttele Duferco Clabecq ostetud sisseseade väärtus, kui mitte arvestada asjaolu, et Arcelor aktsepteeris ekspertiisiga kindlaksmääratud väärtust, siis maksaks hetkel uus pidevvalu, mis on Duferco Clabecq’i pidevvalu sarnane, 60 miljonit eurot ja selle käivitamine võtaks 18–24 kuud aega samas, kui Duferco Clabecq’i pidevvalu saab üle anda ja installeerida 12 kuuga.As far as the value of the equipment purchased from Duferco Clabecq is concerned, apart from the fact that the value established in the expert assessment was accepted by Arcelor, a new continuous casting plant similar to that of Duferco Clabecq would currently cost EUR 60 million and its construction would take 18 to 24 months, whereas that of Duferco Clabecq can be transferred and set up in 12 months.
FMS-tarkvara puhul jääks SAP ikkagi ühendatud Oracle/ PeopleSofti ees turuliidriks, samas kui HR-tarkvara puhul võtaks liidrirolli ühendatud Oracle/PeopleSoft.SAP would still lead the market over a combined Oracle/PeopleSoft in FMS whereas a combined Oracle/PeopleSoft would take the lead in HR.
Prantsuse ametivõimud väidavad, et aktsionär tegi oma kavatsuse osaleda Ettevõtte omakapitali tugevdamises teatavaks esimest korda 2002. aasta septembris ja et “see võtaks turu poolt järgitava operatsiooni vormi (viide graafikule, mis pidi määratletama turu tingimuste alusel)”.The French authorities point out that the State shareholder announced its intention to participate in the strengthening of the Company's capital base for the first time in September 2002 and that ‘this would take the form of a transaction followed by the market (reference to a timetable to be defined in the light of market conditions)’.
Ma kordan, et kui France Télécomil oleks finantsprobleeme, mis hetkel ei ole tõsi, võtaks riik vastu vajalikke otsuseid, et neid ületada.I repeat, if France Télécom had any financing problems, which is not the case today, the State would take whatever decisions were necessary to overcome them.
Enamusaktsionärina võetud kohustuse selguses ei saa kahelda, sest seda korratakse veelkord mõned read edasi: “Ma kordan, et kui France Télécomil oleks finantsprobleeme, mis hetkel ei ole tõsi, võtaks riik vastu vajalikke otsuseid, et neid ületada”.The clarity of the majority shareholder's commitment can scarcely be doubted inasmuch as it is reiterated a few lines further down: ‘I repeat, if France Télécom had any financing problems, which is not the case today, the State would take whatever decisions were necessary to overcome them’.

Questions and answers about võtma conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about võtma
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
jätmaleave
katmacover
matmabury
nutmaweep
ostmabuy
petmacheat
viimacarry
võimabe able
Different length:
võitmawin

Do you know these verbs?

VerbTranslation
arvamathink
eiramado
imestelemado
jootmado
jäämastay
käimavisit
köhatelemado
matmabury
seadmado
utjamado