Töötama conjugation

Conjugate töötama - to work

Present tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
töötan I work
Sa
töötad you work
Ta
tööta he does work
Me
töötame we work
Te
töötate you all work
Nad
töötavad they work

Past tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
töötasin I did work
Sa
töötasid you did work
Ta
töötas he did work
Me
töötasime we did work
Te
töötasite you all did work
Nad
töötasid they did work

Conditional mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
töötaksin I would work
Sa
töötaksid you would work
Ta
töötaks he would work
Me
töötaksime we would work
Te
töötaksite you all would work
Nad
töötaksid they would work

Imperative mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Sa
tööta you work!
Te
töötageyou all work!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for töötama

There is no additional usage information for the verb töötama.

Examples of töötama

Example in EstonianTranslation in EnglishFm.
Seetõttu pidi komisjon, et olla hoolikas, töötama ainsa tema käsutuses oleva maksimumpiiriga, s.t 35,34 mld euroga.Consequently, for reasons of prudence, the Commission had to work with the only limit available, i.e. EUR 35,34 billion.
Direktor võib lubada töötajal osalise tööajaga töötada, kui see on nõuetekohaselt põhjendatud ja kui direktor leiab, et see on keskuse huvidega kooskõlas.The Director may, on duly justified grounds, authorise a staff member to work part-time, if he considers that this would be in line with the interests of the Centre.
Kui töötajal on lubatud töötada osalise tööajaga, vähendatakse tema põhipuhkust vastavalt tema tööajale.The annual leave of a staff member authorised to work part-time shall, for the duration of such work, be reduced accordingly.
Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib direktor lubada töötajal töötada poole kohaga, kui ta leiab, et see on keskuse huvides.The Director may, on duly justified grounds, authorise a staff member to work part-time, if he considers that this would be in line with the interests of the Centre.
13.Mis siis, kui ma töötan ühes liik mes riigis, aga elan teises liik -mes rii gis?13.What if I work in one Member State but reside in another?
Milline liikmesriik maksab mulle perehüvitisi, kui minu lapsed ei ela selles liikmesriigis, kus mina töötan?Which member state should pay my family benefits if my children reside in another member state than the one in which I work?
13.Mis siis, kui ma töötan ühes liikmesriigis, aga elan teisesliikmesriigis?13.What if I work in one Member State but reside in another?
Aastaid töötan ma partei heaks, kuna ma selle suure idee pühadust usun...Years I have worked for the party! Because I believe in the holiness of this grate idea...
Sest ma töötan sinu isa heaks.Because I'm working for your father.
” Esimese poole elust töötad sa reputatsiooni heaks, teise poole elust töötab reputatsioon sinu heaks.”“The first half of your life you work for reputation; the second half of your life, reputation works for you.”
Kui Sa pärast kolmeaastast järjestikust töötamist ja elamist vastuvõtvas liikmesriigis töötad mõnes teises liikmesriigis, kuid säilitad elukoha vastuvõtvas liikmesriigis ja pöördud sinna tagasi iga päev või vähemalt kord nädalas.If you have stopped working in the host Member State as a result of permanent incapacity to work, provided that you have resided there continuously for more than two years.
Kui oled alaealine ja töötad kohal, kus nii noorelt seaduse järgi töötada ei tohi, on õnnetuseoht eriti suur.And for under 18s, you are much more likely to have an accident if you are doing work that is restricted by law.
Seega vilista kui sa töötadSo whistle while you work
Seega vilista, kui sa töötad.So whistle while you work
Nad on meie vennad, nad saavad ümberõppe ja siis me töötame koos nendega.”They’re our brothers, they’ll be retrained and recycled then we’ll work with them.’
Meil kõigil, kes me töötame maaelu arengu nimel, eriti Leaderi raames, lasub kohustus kõnealuseid teadmisi ja kogemusi kasutada ja arendada ning mitte kaotada indu oma töös.All of us working in rural development and in Leader in particular, have a duty to use and develop this knowledge and experience, as well as maintaining our enthusiasm for it.
Me töötame selle nimel, et luua noortele hea keskkond, milles nad saavad ise projekte algatada ja ellu viia.We work to create a good environment for young people, where they can launch and run projects by themselves.
Inimestel, kellega me koos töötame, on juba täisajaga töökoht ning projekt on neile lisaülesandeks.The people that we are working with already have full-time jobs and the project is an extra thing they have to do.
Asja võti on paindlikkus! Algatusvõime säilitamine on edu pant ning meil on vedanud, et töötame koos inimestega, kellele projekti õnnestumine on südameasi.”Flexibility has been the key!Maintaining momentum is the key to success, and we are lucky enough to work with people keen and dedicated to making this project work.’
Bulgaaria kodanikel, kes ühinemiskuupäeval töötavad seaduslikult mõnes praeguses liikmesriigis ja kellele on antud luba töötada kõnealuse liikmesriigi tööturul katkestamatult 12 kuud või kauem, on juurdepääsuõigus nimetatud liikmesriigi tööturule, kuid mitte teiste riiklikke meetmeid kohaldavate liikmesriikide tööturule.Bulgarian nationals legally working in a present Member State at the date of accession and admitted to the labour market of that Member State for an uninterrupted period of 12 months or longer will enjoy access to the labour market of that Member State but not to the labour market of other Member States applying national measures.
Neid õigusi ei ole Bulgaaria kodanikel, kes töötavad seaduslikult mõnes praeguses liikmesriigis ühinemiskuupäeval või ajal, mil kohaldatakse riiklikke meetmeid, ning kellele on antud luba töötada kõnealuse liikmesriigi tööturul vähem kui 12 kuud.Bulgarian nationals legally working in a present Member State at the date of accession, or during a period when national measures are applied, and who were admitted to the labour market of that Member State for a period of less than 12 months shall not enjoy these rights.
Rumeenia kodanikel, kes ühinemiskuupäeval töötavad seaduslikult mõnes praeguses liikmesriigis ja kellele on antud luba töötada kõnealuse liikmesriigi tööturul katkestamatult 12 kuud või kauem, on juurdepääsuõigus nimetatud liikmesriigi tööturule, kuid mitte teiste riiklikke meetmeid kohaldavate liikmesriikide tööturule.Romanian nationals legally working in a present Member State at the date of accession and admitted to the labour market of that Member State for an uninterrupted period of 12 months or longer will enjoy access to the labour market of that Member State but not to the labour market of other Member States applying national measures.
Neid õigusi ei ole Rumeenia kodanikel, kes töötavad seaduslikult mõnes praeguses liikmesriigis ühinemiskuupäeval või ajal, mil kohaldatakse riiklikke meetmeid, ning kellele on antud luba töötada kõnealuse liikmesriigi tööturul vähem kui 12 kuud.Romanian nationals legally working in a present Member State at the date of accession, or during a period when national measures are applied, and who were admitted to the labour market of that Member State for a period of less than 12 months shall not enjoy these rights.
Euroopa Ühenduste Komisjon, EFTA järelevalveamet, EÜ liikmesriikide ja EFTA riikide pädevad ametiasutused, nende ametnikud ja teised teenistujad ning teised kõnealuste organite järelevalve all töötavad isikud ning liikmesriikide ja EFTA riikide muude asutuste ametnikud ja avalikud teenistujad ei tohi avaldada käesoleva protokolli kohaldamise tulemusena saadud teavet, mis oma laadilt on ametisaladus.The EC Commission, the EFTA Surveillance Authority, the competent authorities of the EC Member States and of the EFTA States, their officials and other servants and other persons working under the supervision of these authorities as well as officials and civil servants of other authorities of the Member States and of the EFTA States shall not disclose information acquired by them as a result of the application of this Protocol and of the kind covered by the obligation of professional secrecy.
“Stipendiaadina töötasin väljaprotseduurid ja mudelid optiliseinterferentsi katmise täpseksiseloomustamiseks, saadesseeläbi aimu maailma kõigearenenumatest tehnoloogiatest.Teadlasena pidasin põnevaks jarahuldust pakkuvaks seda, etsain anda oma panusekvaliteetsete optikatoodetearendamisse.”Opportunities don’t just come directly from the European Commission. EU-funded networks of universities, researchcentres and industrial partners are constantly being establishedin a diverse range of fields with the goal of setting up trainingand career development programmes and boosting knowledgetransfer.
Mis innustas teid oma äri alustama?Kui ma olin üliõpilane ja töötasin välikosmose projektide kallal, siis innustas mind kosmosevaldkonna mõtteviis, mille kohaselt on kõik võimalik.What inspired me to start my own business … When I was a student working with outer space design projects, I was inspired by the“everything is possible mentality”in the space sector.
1970. ja 1980. aastatel keskendusin põhiliselt Itaalia ametiühingute liidu CISL ametiühingualasele tegevusele,alguses töötasin rahvusvahelise poliitika eksperdina ja seejärel Itaalia metallitöötlejate liidu FIM peasekretärina,vastutades tööstuspoliitika ja kollektiivläbirääkimiste eest.In the 1970s and 1980s I focused on the CISL's trade union activity, first as international policy expert and thenas national secretary of the FIM (Italian Metalworkers' Federation), with responsibility for industrial andcontractual policy.
1970. ja 1980. aastatel olin aktiivselt tegev Itaalia Ametiühingute Liidus (CISL), alguses töötasin rahvusvahelise poliitika eksperdina ja seejärel Itaalia Metallitöötlejate Liidu (FIM) peasekretärina. Vastutasin tööstuspoliitika ja kollektiivläbirääkimiste eest ning kuulusin Euroopa Metallitöötlejate Liitu (EMF).As an active trade unionist with the CISL in the 1970s and 1980s, first as an international policy expert and then as National Secretary of the FIM (Italian Metalworkers’ Federation), I have been responsible for industrial and contract policy and a member of the EMF (European Metalworkers’ Federation).
Ma töötasin ühel suvel lapsena San Joaquini orus virsikukorjajana.One summer, when I was a kid... I worked as a picker in a peach harvest in the San Joaquin Valley.
Töötajate puhul, kes töötasid kaevandustes või kaevandusena käsitatavates ettevõtetes, lisada järgmised koodid:In the case of workers who were employed in mines or in undertakings treated as such, add the following Codes:
Isikute puhul, kes töötasid kaevandustes või kaevandusena käsitatavates ettevõtetes, lisada järgmised koodid:In the case of workers who were employed in mines or in undertakings treated as such, add the following codes:
Töötajate puhul, kes töötasid kaevandustes või kaevandusena käsitatavates ettevõtetes, täita lisaleht.In the case of workers who were employed in mines or in undertakings treated as such, fill in the additional page.
See aga toimus laevatehastes, mis töötasid tavalise koormusega, seadistades korraga ühte laeva.However, this took place in shipyards that were able to work in the normal way, outfitting one ship at a time.
RFG varasid hindasid esimest korda 2003. aasta lõpus konsultandid, kes töötasid Częstochowas asuva ettevõtte PROFCEN heaks ning kes kaasati järgmisse ATESTi teostatud tütarettevõtete hindamisse.RFG's assets were first estimated at end-2003 by consultants working for the company PROFCEN in Częstochowa and were incorporated into the subsequent valuations of the subsidiary companies carried out by ATEST.
Mis puudutab CMR’i tööjõudu, siis 2003. aasta märtsis töötas tootmissektoris 100 inimest, võrreldes keskmiselt 184 inimesega viiel eelneval aastal.As regards CMR’s workforce, CMR had 100 production workers in March 2003, compared with an average of 184 in the five preceding years.
Üks DRAM mälude tootja (TI/Samsung), kus töötas 740 töötajat, lõpetas oma tegevuse Portugalis enne seda, kui Infineon asutas oma üksuse selles valdkonnas.One DRAM manufacturer (TI/Samsung) which employed 740 workers closed down its operations in Portugal before Infineon established a plant in the area.
Ettevõte kuulub 99,99 % ulatuses ettevõttele Sioen Industries SA, mille käive oli 2001. aastal 226,02 miljonit eurot, ning ettevõttes töötas ligikaudu 3900 inimest.It is 99,99 %–owned by Sioen Industries SA, which in 2001 had a turnover of EUR 226,02 million and a workforce of some 3900 employees.
Aasta, mil isik viimati töötasYear in which person last worked
Sisestage aasta, mil isik viimati töötas, 4 numbrikohtaEnter the 4 digits of the year in which person last worked
veel töötasime, ei olnud elu nii stabiilne kuiworking, things were not as stable as they are
„Me töötasime selle ettevõttega, et korraldada sobiv finantseerimine ja tehniline tugi, ning see avas Hiinas nende IT-süsteemidele turud.“We worked with this company to arrange suitable financing and technical support which opened up markets in China for their IT systems.
2006. aastal töötasime välja hea tava mudeli selle kohta, kuidas teha koostööd teabekeskustega, ning meie tegevuse väline hindamine 2007. aastal aitab meie koostööviise veelgi täiustada.We developed a report on emerging biological risks (looking for example at new pathogens such as avian flu), which are a major issue in the workplace, and which are a global problem, requiring a global response.
> > Meetmetesuunaminekõrgeriskitasemega sektoritele: eriti suurte tervise ja ohutuse riskidega tööstusharud on muu hulgas kalandus, ehitus, põllumajandus, tervishoid ja transport. Agentuur pöörab erilist tähelepanu tervishoiu ja ohutuse olukorra parandamisele väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes (VKEdes), mille töötajad moodustavad ligikaudu kaks kolmandikku ELi tööjõust ningkusesinebtööohutusejatöötervishoiu probleeme keskmisest sagedamini. > > ELi strateegiate toetamine: riskiennetuse lõimimine töötajate ja tööandjate tööelu kõikidesse aspektidesse ning samuti poliitikakujundamisse on ühenduse tööohutuse ja töötervishoiu strateegia keskne teema. Selle sihi saavutamiseks korraldab agentuur eri programme, sealhulgas projekte tööohutuse ja töötervishoiu lõimimiseks haridusse ning tekkivate riskide tuvastamiseks muutuvas töömaailmas. Teoksil on ka algatused näiteks naiste ja vanemate töötajate tööhõive suurendamise toetamiseks ning pakutavate töökohtade kvaliteedi parandamiseks. 2006. aastal, mil möödus kümme aastat agentuuri asutamisest, töötasime mitmes võtmevaldkonnas, aidates kaasa ohutuma ja tervislikuma töökeskkonna loomisele terves ELis.> > Supporting EU strategies: integrating risk prevention into all aspects of workers’ and employers´ lives, as well as into policymaking, is a central plank of the EU’s Community strategy on health and safety at work. To reach this goal, the Agency organises a variety of programmes, including projects to integrate OSH into education and to identify emerging risks in the changing world of work. Initiatives are also underway to help increase work participation rates and the quality of employment on offer, for example among women and older workers. 2006, the tenth year since the Agency was founded, saw us working in a number of key areas, helping to create a safer and healthier working environment throughout the EU.
Me olime lapsepõlves koos, kasvasime suureks koos, töötasime koos.We were kids together, grew up together, worked together.

Questions and answers about töötama conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about töötama
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
teatamaannounce
tõotamapledge