Rääkima conjugation

Conjugate rääkima - to speak

Present tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
räägin I speak
Sa
räägid you speak
Ta
räägi he does speak
Me
räägime we speak
Te
räägite you all speak
Nad
räägivad they speak

Past tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
rääkisin I did speak
Sa
rääkisid you did speak
Ta
rääkis he did speak
Me
rääkisime we did speak
Te
rääkisite you all did speak
Nad
rääkisid they did speak

Conditional mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
räägiksin I would speak
Sa
räägiksid you would speak
Ta
räägiks he would speak
Me
räägiksime we would speak
Te
räägiksite you all would speak
Nad
räägiksid they would speak

Imperative mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Sa
räägi you speak!
Te
rääkigeyou all speak!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for rääkima

There is no additional usage information for the verb rääkima.

Examples of rääkima

Example in EstonianTranslation in EnglishFm.
Liikmesriigid tagavad, et lennujuhid on võimelised rääkima inglise keelt ja inglise keelest rahuldaval tasemel aru saama.Member States shall ensure that air traffic controllers can demonstrate the ability to speak and understand English to a satisfactory standard.
Võimeline rääkima pikka aega loomulikult ja pingutusteta.Able to speak at length with a natural, effortless flow.
Võimeline rääkima pikalt ja laialt suhtelise kergusega hästituntud teemadel, aga võib mitte varieerida kõnevoolu stilistiliste vahenditega.Able to speak at length with relative ease on familiar topics, but may not vary speech flow as a stylistic device.
Võimeline rääkima pikka aega loomulikult ning pingutuseta.Able to speak at length with a natural, effortless flow.
Võimeline rääkima pikka aega ja erilise pingutuseta tuntud teemadel, samas ei tarvitse kasutada kõnevoolu varieerimist stilistilise vahendina.Able to speak at length with relative ease on familiar topics, but may not vary speech flow as a stylistic device.
Kohtukõne selguse huvides ja selleks, et Esimese Astme Kohtu kohtunikud sellest paremini aru saaksid, on üldiselt eelistatavam rääkida peast, juhindudes ülestähendatud märksõnadest, selle asemel et teksti maha lugeda.In the interests of clarity and in order to enable the Members of the Court to understand oral submissions better, it is generally preferable for Counsel to speak freely on the basis of notes rather than to read out a written text.
Nõustajatel soovitatakse tungivalt menetluse takistusteta kulgemise ja kvaliteetse sünkroontõlke tagamise huvides rääkida aeglaselt ja otse mikrofoni.In the interests of the better conduct of the proceedings and of maintaining the quality of the simultaneous interpretation, Counsel are strongly advised to speak slowly and directly into the microphone.
Ma kas räägin temaga homme või lähen su ülemuste jutule.I speak to him tomorrow, or I go over your head.
Ma räägin sellest teie emale.I'm gonna speak to your ma about you!
Ma räägin meie partei ning inimlikkuse huvides.I speak in the interests of our party and the cause of humanity.
Me oleme pärit eri riikidest ja räägime erinevaid keeli, kuid Euroopa on meie ühine kodu.We come from di™ erent countries and speak di™ erent languages, but this continent is the home we share.
Nii säilitab EL kultuurilise mitmekesisuse, tagades samal ajal, et me kõik räägime samas demokraatia keeles.Likewise, MEPs have the right to speak on behalf of their voters in their native language, as do European ministers attending ocial EU Council meetings.
Me peame endale teadvustama ELi tugevust, pidades meeles, et saavutame selle üksnes siis, kui hoiame ühte, tegutseme üksmeelselt ja räägime ühel häälel ELi partneritega.We must be aware of its strength, but we can achieve it only by sticking together, showing one face and speaking with one voice to its partners.
Kui me räägime töötajaist, kes puutuvad kokku eririskide või suurenenud riskidega, mõtleme töötaja vanusest, päritolust, soost, füüsilisest seisundist või ametikohast tulenevaid riske.When we speak about workers exposed to ‘particular’ or ‘increased’ risks, we refer to workers subject to specific risks due to their age, origins, gender, physical condition or status in the enterprise.
See asjaolu ning uurimisel leitud madal mõju kuludele ja autotootjate hinnastrateegiad räägivad selle tõenäosuse vastu, et meetmed võiksid tarbijahindadele märkimisväärset mõju avaldada.This fact, as well as the low cost impact and the pricing strategies of car makers found in the investigation, indeed speak against the likelihood of any appreciable effect on consumer prices.
Esiteks räägivad lisaks tuvastatud dumpingule nimetatud argumendi vastu ka tuvastatud müügimahud.Firstly, not only the dumping findings but also the volumes findings speak against this argument.
Tavaliselt on suureks abiks, kui naabruses tegutsevad kohalikud tegevusrühmad räägivad sama keelt või kui asjaomase keele oskus on elanike seas laialt levinud.Usually it is a major help if the neighbouring LAGs speak the same language, or if command of the language is widespread among the population.
Kaamera ees jutustavad nad oma loo ning räägivad sellest, kuidas nad jõudsid töö ja väljaõppega seotud uute võimalusteni.In front of the camera, they speak about their own experiences and of the path that led them to new employment and training opportunities.
Rohelises raamatus toodud arvandmed räägivad selget keelt.The facts and figures in the Green Paper speak for themselves.
Ma rääkisin dr Goebbelsiga ja ta olid nõus.I speaker to Dr Goebbels and he agreed.
Ma rääkisin naistest.I was speaking of women?
Investbx hindab seda, kas VKE-l on potentsiaali äratada investorite tähelepanu esmasturu kaudu rahastamiseks ja seda, kas kontrolli käigus avastati mis tahes probleeme, mis räägiksid VKE heakskiitmise vastu.This will include assessments of its potential to attract investors for primary funding and of whether the due diligence brought to light any facts that would speak against admission.

Questions and answers about rääkima conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about rääkima
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
rookimaclear away

Other Estonian verbs with the meaning speak

Verb
kõnelema