Panema conjugation

Conjugate panema - to put

Present tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
panen I put
Sa
paned you put
Ta
pane he does put
Me
paneme we put
Te
panete you all put
Nad
panevad they put

Past tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
panin I did put
Sa
panid you did put
Ta
pani he did put
Me
panime we did put
Te
panite you all did put
Nad
panid they did put

Conditional mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
paneksin I would put
Sa
paneksid you would put
Ta
paneks he would put
Me
paneksime we would put
Te
paneksite you all would put
Nad
paneksid they would put

Imperative mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Sa
pane you put!
Te
pangeyou all put!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for panema

There is no additional usage information for the verb panema.

Examples of panema

Example in EstonianTranslation in EnglishFm.
Tühistatud muudatusettepaneku üle hääletamist ei toimu, v.a juhul, kui kõnealuse ettepaneku esitajad vaidlustavad tühistamise ja kui täiskogu nõustub panema kõnealuse muudatusettepaneku hääletusele.An invalid amendment shall not be put to a vote unless its authors dispute its invalidity and the Plenary Assembly agrees to put the disputed amendment to a vote.
Kuhu ma need asjad panen?- Where shall I put these things?
Ei, ma muudkui korjan üles ja panen tagasi.Oh, no. I just keep picking it up and putting it back in again.
Oodake, kuni ma midagi selga panen ja alla tulen.If you'll wait till I put something on, I'll be right down.
Ju ma siis hakkan nutma ja panen pea teie õlale.Suppose I bust out crying and put my head on your shoulder.
Ma panen need lilled vette.I'll put these flowers in the water.
Kas paned mu voodisse?To put me to bed?
Pole tähtis, mida sa paned.It doesn't matter what you put on.
Legend räägib, et kui sa oled valetaja ja paned oma käe sinna, see hammustatakse otsast ära.The legend is, if you're a liar and you put your hand in there, it'll be bitten off.
Kui tahad veel juua, paned ehk need kindad kätte.I say, old boy, if you want another drink do you mind putting on these gloves?
Sa paned ennast valesse kohta.I'm afraid you put yourself in the wrong place.
Rongi paneme sellesse ilusasse korvi! Ma kaunistan korvi šablooni järgi värvitud ilusa riidega!“I’ve got a nice basket we can put the train in, and we can line it with some pretty stencilled material.
Loomus, hr Allnut on see, mille me paneme siia maailma üles kasvama.Nature, Mr Allnut, is what we are put in this world to rise above.
Siis paneme uue võlli ja propelleri külge ja läheme oma teed.Then we put the new shaft in and the new prop and go on our way.
Me paneme su muusikaosakonna juhiks.We're putting you in as head of the new music department.
Jah, paneme lutikatele roosad lindid kaela.Yeah, we'll put pink ribbons on the bedbugs.
AI-viiruste käsitlemist reguleerivad määrused panevad paika liikmesriigi veterinaarasutused.Although the regulations governing the handling of AI viruses will be put in place by the veterinary authorities of the Member State.
Kui liikmesriigid asendavad olemasolevad viidad või panevad uued üles enne seda kuupäeva, peavad need vastama nimetatud lõigetes ettenähtud tähistusele.Where Member States replace existing signs or put up new ones before that date, they shall comply with the indications provided for in those paragraphs.
Selliseks suunaseadmiseks avanes võimalus Edinburghis kaks kuud pärast Birminghami tippkohtumist: panin seal kogunenud riigi- ja valitsusjuhtidele ette uue kava kohtade jaotuseks Euroopa Parlamendis.An opportunity to set a new course arose two months after Birmingham, at the Edinburgh Summit, at which I put forward a new scheme to the assembled Heads of State or Government laying down how seats were to be allocated in Parliament.
Palun Hans, panin sulle tärnid peale.Pleas Hans, I put the stars on.
Kuhu ma ometi oma tuhvlid panin?Where on Earth did I put my slippers?
Kuhu ma selle panin?Where'd I put it?
- Võib-olla panin selle "T" alla.- Maybe I put it under the "T's."
On ilmne, et 2007. aastal ja uurimisperioodi jooksul vaadeldud kasumlikkuse tasemed panid ühenduse tootmisharu püsimajäämise kahtluse alla.It is evident that the profitability levels observed in 2007 and during the IP put into question the survival of the Community industry.
Kui idee oli alles toores, panid arst ja ettevõtja kokku professionaalse meeskonna, rajasid ettevõtte ning lõid tootesarja, mis on meditsiinitehnoloogia tööstuses absoluutses esirinnas.Beginning with their raw idea, a doctor and an entrepreneur put together a professional team, built a company and created a suite of products that stands at the technological forefront of the world’s medical device industry.
Lisaks eelnevale oli samas rühmas vähemalt üks äriühing, mis osutus seotuks vaatlusaluse toote turustamisega, kuid ei olnud esitanud turumajandusliku kohtlemise vormi ega vastanud küsimustikule, millega pani kahtluse alla esitatud teabe.Moreover, within the same group at least one company which appeared to be involved in trading of the product concerned had submitted neither a MET claim form nor a questionnaire reply, putting in doubt the reliability of the information provided.
Kuna riik otsustas, et HSY tuleb maha müüa, ning et garantii andmine oli HSY müügi seisukohast hädavajalik, võib järeldada, et riik pani ETVA olukorda, kus viimane oli sunnitud garantii võimaldama.Since the State decided that HSY had to be sold, and since the grant of the guarantee was indispensable to sell HSY, it can be concluded that the State put ETVA in a situation where it was forced to issue the guarantee.
Nagu eespool osutatud, isegi kui oleks jõutud järeldusele, et ajal, mil ETVA kuulus veel riigile, ei võtnud ETVA lepingulist kohustust garantii andmiseks, leiab komisjon, et võttes vastu otsuse erastada HSY 2001. aasta jaanuaris (ajal, mil ETVA kuulus veel riigile), pani riik ETVA olukorda, kus viimane oli sunnitud niisuguse garantii andma, sest see oli HSY-le ostja leidmise seisukohast möödapääsmatu.As indicated above, even if it were concluded that, at the time when ETVA was still under State ownership, ETVA did not contractually commit to issue the guarantee, the Commission considers that by deciding to privatise HSY in January 2001 — at a time when ETVA was still under State ownership — the State put ETVA in a situation where it was forced to issue such a guarantee since the latter was indispensable to find a purchaser for HSY.
Me kõik teame, kes Miller on ja me panime ta ükskord kinni.We all know who Miller is and we put him away once.
Kas sa mäletad, kuhu me selle panime?Do you remember where we put it?
Kuhu me selle panime?Where did we put it?
Me panime need juba teie kabiini.We've already put them by your cabin.
Nagu sa käskisid. Me panime tema hirmutamiseks korraliku etenduse püsti.We put on a good show to scare her.
Kui mu nõbu poleks siin, paneksin su põrandale.If my cousin weren't here, I would put you on the floor.
andmete importija poolne vastavus käesolevatele tingimustele paneks ta rikkuma oma seaduslikke või reguleerivaid kohustusi importijariigis;compliance by the data importer with these clauses would put it in breach of its legal or regulatory obligations in the country of import;
Odlewnia Śrem on vähendanud oma tootmisvõimsust 57000 malmitonnilt aastas 55000 tonnile ega näe ette täiendavat vähendamist, väites et see paneks ohtu ettevõtja elujõulisuse.Odlewnia Śrem has reduced its production capacity from 57000 to 55000 tonnes of cast iron per year and does not envisage a further reduction, claiming that this would put the company’s viability at risk.
Jätkuvalt oleks ruumi ühisele turukorraldusele, mis kaotaks hindade otsetoetused, kuid paneks enam rõhku tootjate organiseerumisvormi parandamisele.There would still be space for a CMO that would abandon direct support to prices but that would put much stronger emphasis on improving the way producers organise themselves.
No, ma arvan, et Phillip aitaks mul ta toast välja tassida tagumistest treppidest alla, ning me kaks paneksime ta autosse.Well, I think I'd get Phillip to help me carry him out of the room, down the back stairs, and the two of us would put him in the car.

Questions and answers about panema conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about panema
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
minemago
pagemaflee
palumarequest
pesemawash
puremabite
põdemabe ill
põlemaburn

Do you know these verbs?

VerbTranslation
joomadrink
kaalutelemado
katmacover
löömahit
mõtiskelemado
neelmado
otsiskelemado
peesiskelemado
päritelemado
päästmarescue