Kuulama conjugation

Conjugate kuulama - to listen

Present tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
kuulan I listen
Sa
kuulad you listen
Ta
kuula he does listen
Me
kuulame we listen
Te
kuulate you all listen
Nad
kuulavad they listen

Past tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
kuulasin I did listen
Sa
kuulasid you did listen
Ta
kuulas he did listen
Me
kuulasime we did listen
Te
kuulasite you all did listen
Nad
kuulasid they did listen

Conditional mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
kuulaksin I would listen
Sa
kuulaksid you would listen
Ta
kuulaks he would listen
Me
kuulaksime we would listen
Te
kuulaksite you all would listen
Nad
kuulaksid they would listen

Imperative mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Sa
kuula you listen!
Te
kuulakeyou all listen!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for kuulama

There is no additional usage information for the verb kuulama.

Examples of kuulama

Example in EstonianTranslation in EnglishFm.
Dialoogi osapooli tuleks õhutada olema avatud,valmis kuulama, austama kohaliku kultuuriga seotud väärtushinnanguid ja suhtuma dialoogipigem kui arvamuste vahetamisse, mitte kui võimalusse oma arvamust peale suruda.Participantsin the dialogue should be encouraged to be open-minded, willing to listen, respectful of localcultural values, and should treat this dialogue as an exchange of opinions rather than as anopportunity for proselytising.
Poliitilisel tasandil kutsus näiteks Amsterdami lepingu (1997) heaks kiitnud valitsustevaheline konverents oma „Avalduses spordi kohta” 11Euroopa Liidu institutsioone üles tähtsate sporti puudutavate küsimuste puhul kuulama spordiühingute arvamust ja pöörama erilist tähelepanu harrastusspordi iseärasustele.For example, at political level, the Intergovernmental Conference on the Treaty of Amsterdam (1997), in a ‘Declaration on Sport’, 11 called on the bodies of the European Union to listen to sports associations when important questions affecting sport are at issue and to give special consideration to the particular characteristics of amateur sport.
“EL ei pea mitte üksnes teavitama kodanikke Euroopa asjadest, vaid neid ka ära kuulama ja kuulda võtma.‘The Union must not simply inform citizens about Europe; it has to listen to them and take into account their points of view.
Et paremini suhelda, peame hoolikamalt kuulama.We need to listen more carefully, to be more interactive.
Arvamust avaldama ja kuulama olid kutsutud sellised kõrgetasemelised kõnelejad nagu Euroopa Komisjoni asepresident Margot Wallström ning nõukogu eesistujariigi Austria esindaja Josef Pröll.High-level speakers such as European Commission Vice-President Margot Wallström and Austrian presidency representative Minister Josef Pröll were invited to express their views — and to listen.
Hea: sõidukijuht saab valida ja kuulata sissetulevaid reisisõnumeid, kui olukord seda lubab, sõnumeid ei esitata automaatselt.Good: The driver can choose to listen to incoming touristic messages when the situation permits and messages are not automatically presented to the driver when they arrive.
Ma kuulan selle saladuse ära!I’ll listen to thesecret!
- Jah, ma kuulan, Margie.- Yeah. I'm listening, Margie.
Ma kuulan.I'm listening.
- Hästi, ma kuulan.- All right, I'm listening.
Jah, ma kuulan.Yes. I'm listening.
Sa näed mind, sa naeratad veidi, siis sa kuulad ja siis sa naerad.You see me. You smile a little, then you listen. Then you laugh.
Nii et sa lamad pimedas avasilmi, kuulad ta norskamist ja otsid ideesid.So you lie awake in the dark and listen to him snore and get ideas.
Kas sa kuulad?Are you listening?
Kui sa kuulad oma näidendit, nagu selle kirjutanuks keegi muu, kellele mõtled?You listen as if someone else had written your play. Whom do you have in mind?
Siis... Kas sa kuulad mind?Noah, are you listening to me?
Aga keegi hakkab meile muinasjutte lugema ja meie kuulame.Someone starts telling' us fairy tales and we're listenin'!
Täna mitte, kuulame ainult selle SS ohvitseri loengut...- Not today. We have to listen to the lecture of that SS officer...
Saame õhtul kokku, jalutame, kuulame uusi plaate.Let's meet tonight, Go for a walk, listen to new disks. And then?
Pärast õhtusööki kuulame.We'll listen to it after supper.
Istuge, Number Kolm, kuulame, mida Number Viis on meile ette valmistanud.Sit down, Number Three, while we listen to what Number Five has devised for us.
Kas te kuulate sõnu või rütmi?Do y'all listen to the words or the beat?
Tihti kuulavad kohtukoosseisu liikmed sõnavõtte sünkroontõlke abil.Very frequently the Judges and Advocate General will listen to oral argument via simultaneous interpretation.
Nõustajate tähelepanu juhitakse sellele, et olenevalt arutatavast asjast kuulab vaid osa Esimese Astme Kohtu kohtunikke kohtukõnet selle esitamise keeles, ülejäänud kuulavad sünkroontõlget.Counsel are reminded that, depending on the case being heard, only some of the Members of the bench will be following the oral argument in the language in which it is being presented; the other Members will be listening to the simultaneous interpretation.
Esindajate tähelepanu juhitakse sellele, et olenevalt arutatavast asjast kuulab vaid osa Üldkohtu kohtunikke kohtukõnet selle esitamise keeles, ülejäänud kuulavad sünkroontõlget.Representatives are reminded that, depending on the case being heard, only some of the Members of the bench may be following the oral argument in the language in which it is being presented; the other Members will be listening to the simultaneous interpretation.
Sõnavõtjad peaksid suuliste seisukohtade ja repliikide esitamisel ning Euroopa Kohtu liikmete küsimustele vastamisel meeles pidama, et kohtukoosseisu liikmed kuulavad sõnavõtte tihti sünkroontõlke abil.Whether in their oral submissions, their replies or their responses to questions from the Court, the persons presenting oral argument must bear in mind that very frequently the members of the formation of the Court will listen to their argument by means of simultaneous interpretation.
Seelikuid nagu nende vanemad ning kuulavad raadiost või plaadimängijast sama muusikat.tend to dress like their parents and listen to the same music – on the radio or record player.
Ma vaid kuulasin sinu hingetõmbeid.[Sighs] I was just listening to you breathe.
Ema, ma kuulasin teda!Mama, was listening to him!
Ma kuulasin.- I was listening.
Ma olen nendega compato, seega ma kuulasin nad ära.You know I'm compato with them. So I listen.
Ma kuulasin teda pealt rannikust rannikuni.Coast to coast, I was listening.
Kui aga sulle ütlesin, et nii on, kas üldse kuulasid mind?But if I tell you it is, as I just did... were you listening to me?
Kui aga loomadel olid rasked ajad, kuulasid nad üksteist huviga.But whereever they were having a bad time animals listened with interest.
Kas raadiot kuulasid?- Did you listened at radio?
Inimesed kuulasid liikumatuna.The people listened, transfixed.
Kas sa kuulasid mind? - Üks moment, ma mõtlesin, et see oli vana mees.-Have you been listening to me?
muusika ja/või filmide allalaadimise keskmine sagedus viimase kolme kuu jooksul (iga päev või peaaegu iga päev; vähemalt kord nädalas (kuid mitte iga päev); vähemalt kord kuus (kuid mitte iga nädal); harvem kui kord kuus; ei kohaldata (ainult kuulas muusikat ja/või vaatas filme).average frequency of downloading music and/or films in the last three months (every day or almost every day; at least once a week (but not every day); at least once a month (but not every week); less than once a month; not applicable (only listened to music and/or watched films).
Selle alustamisel 2005. aastal jõudis raadiosaade 10%-ni kõigist raadiokuulajatest ehk 45 000 kuulajani ning 2006. aasta lõpuks kuulas seda 7,3% ehk 35 400 inimest.When it started in 2005, the radio programme was reaching a 10 % share of all radio listeners or 45 000 people, by the end of 2006 it was reaching 7.3 % or 35 400 radio listeners.
Kuid Lloyd kuulas näidendit, nagu kirjutanuks selle tema sõnul keegi muu.But Lloyd listened to his play as if it had been written by someone else, he said.
Miks ta kuulas?Why was he listening? -What are you doing to that man?
Miks ta siis kuulas?Why does he listen?
Kaks korda kuus kuulasime sel suvel koos leitnandiga orkestrit."So twice a month that summer, we listened the Lieutenant and I."
Me kuulasime...We're listening to...?
Me olime üleval ja kuulasime ja kuulsime imelikke, veidraid hääli.We'd stay awake and listen, and we'd hear strange, funny noises.
Me kuulasime raadiot.We listened to the radio.
Üht laulu, mida me raadiost kuulasime... laulis Carmen Miranda.Another song we listened to was by Carmen Miranda.
Sinu asemel ma kuulaksin, mida tal öelda on.If I were you, I would listen to what this man has to say.
Sina oleksid lapsevanem ja mina oleks laps ning sina ütleksid mulle, mida teha ja mina kuulaksin ning usaldaksin sind.If we could just switch roles and you could be the parent and I would be the child and you could tell me what to do and I would listen to you and I would trust you.
Ei, sind kuulaksin ma siis, kui sa loeksid telefoniraamatut.No you, you I would listen to, if you were reading the phone book.
Oleks hea, kui sa oma isa sõna kuulaksid.It would be better if you would listen to your father.

Questions and answers about kuulama conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about kuulama
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
keelamaforbid
kuivamadry
kuulumabelong
Different length:
kuulutamaannounce

Do you know these verbs?

VerbTranslation
jahvamado
kahmamado
kiilamado
kirjamado
kopsamado
kurnamado
kuukamado
kuumamado
lahkamado
latvamado