Hakkama conjugation

Conjugate hakkama - to start

Present tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
hakkan I start
Sa
hakkad you start
Ta
hakka he does start
Me
hakkame we start
Te
hakkate you all start
Nad
hakkavad they start

Past tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
hakkasin I did start
Sa
hakkasid you did start
Ta
hakkas he did start
Me
hakkasime we did start
Te
hakkasite you all did start
Nad
hakkasid they did start

Conditional mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
hakkaksin I would start
Sa
hakkaksid you would start
Ta
hakkaks he would start
Me
hakkaksime we would start
Te
hakkaksite you all would start
Nad
hakkaksid they would start

Imperative mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Sa
hakka you start!
Te
hakakeyou all start!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for hakkama

There is no additional usage information for the verb hakkama.

Examples of hakkama

Example in EstonianTranslation in EnglishFm.
Kolme aasta jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist teatavad artikli 3 lõike 1 esimeses lõigus viidatud isikud või ettevõtted komisjonile kuupäeva, millal nad kavatsevad hakata III, IV ja V lisas toodud aruandevorme kasutama. Korrakohaselt põhjendatud taotluse ja täitmisprogrammi esitamisel võib komisjon igal eraldi juhul seda tähtaega kuni kahe aasta võrra pikendada.The persons or undertakings referred to in the first subparagraph of Article 3(1) shall, within a period of three years of the date of entry into force of this Regulation, inform the Commission of the date on which they intend to start using the reporting formats set out in Annexes III, IV and V. Upon duly justified request and the presentation of an implementation programme the Commission may, on a case by case basis, extend the period by up to two years.
aastal otsustas Ühendkuningriik hakata otsima viise, kuidas koondada avalikule sektorile kuuluvate tuumarajatiste kohustuste haldamine ühtse avalik-õigusliku asutuse kätte.In 2001, the United Kingdom Government decided to start a review of ways in which the management of public sector nuclear liabilities could be concentrated in the hands of a single public body.
Kuna Sellafieldi rajatis ei saa nii lühikese etteteatamisajaga mitme elektrijaama jäätmeid ümber töötama hakata, tuleks leida ajutisi ladustamisvõimalusi.Indeed, because the Sellafield site would not be in a position to start waste reprocessing for several power plants at such short notice, temporary storage solutions would have to be provided.
Mina hakkan lüpsmisega pihta.I’ll get started with the milking … eet tw tweet
Kui ma väntama hakkan, siis ootad natuke ja pöörad aeglaselt minu poole.When I start cranking why, hold it a minute, and then turn slowly toward me.
Kui ma väntama hakkan, vaatad sa aeglaselt üles.When I start to crank, you look up slowly.
Mul oli piisavalt halb päev, et nüüd ka sina selle jutuga pihta hakkad!My day was bad enough without you starting as well.
Enne kui sa hakkad jälle keerutama, ütle kus sa öösel olid?Before you start any more of your usual blarney where were you last night?
Sa hakkad mulle võmme kaela saatma.You start waving cops at me.
Sa hakkad teeseldes astuma Sa oled graatsiline tantsijaYou start off by pretending you're a dancer with grace
Lektor alustab oma loengut järgmiste sõnadega: “Nüüd hakkame rääkima asjadest, millest hiinlased ja naised ilmselt aru ei saa ...”A lecturer starts his lecture withthese words: “Now we are goingto talk about matters, which the Chinese and women obviouslywon’t understand...”
Lähme, hakkame pihta.- Come on. Let's get started.
Kas hakkame jälle otsast peale?- We're going to start that again?
Tähtajad (3–10 tööpäeva) hakkavad kulgema alates teate kättesaamise hetkest.The legal deadlines (three to 10 working days) start from the moment of receipt of the notification.
arvestus orgaanilise mineraliseerumise, liblikõieliste taimede ja atmosfääri sadestumise osakaalu ning pinnases oleva lämmastiku koguse kohta hetkel, kui põllukultuurid hakkavad seda kasutama olulistes kogustes;a calculation of the contribution from organic matter mineralization, leguminous crops and atmospheric deposition and amount of nitrogen present in the soil at the moment when the crop starts to use it to a significant degree;
Ja siis... ma tulin välja... ja tundsin... tundsin, et nii hea on olla elus ja hakkasin kiiremini kõndima.And then-- then I came outside... and it felt-- it felt so good to be alive that I started in to walk fast.
Ja ma hakkasin kiiremini jooksma.And I started.
Ühel ööl, kui und ei tulnud, hakkasin neid üle lugema.One night, when I couldn't fall asleep, I started to count them.
Nihverdasin selle oma tuppa ja hakkasin lugema.So l sneaked it up to my room, started to read it.
Otsisin kümme viiesendist ja hakkasin abipalveid saatma.I got myself ten nickels and started sending out a general SOS.
Alates 2001. aastast hakkasid ühenduse tootjate finantstulemused siiski taas halvenema.Nevertheless, from 2001 on, the Community industry's financial performance started to deteriorate again.
Täpsemalt hakkasid ühenduse tootmisharu hinnad langema pärast 2001. aastat, üheaegselt Hiina RVst, Saudi Araabiast ja Lõuna-Koreast pärineva impordi keskmiste hindade langusega (vaata vastavalt põhjendusi 199 ja 209 ning tabeleid 3 ja 9).In particular, Community industry prices started to decline after 2001, at the same time when the average import prices from the PRC, Saudi Arabia and South Korea declined (see recitals (199) and (209), and tables 3 and 9 respectively).
Tema hinnad tõusid püsivalt 2000. ja 2002. aasta vahelisel ajal ning hakkasid langema alles 2002. ja 2003. aasta vahelisel ajal, kui Hiina müügihinnad olid sama perioodi jooksul juba 30 % võrra langenud.Its prices continuously increased between 2000 and 2002 and then, started to decrease only between 2002 and 2003, at a time when the Chinese sales prices had already decreased by 30 % during the same period.
Vahetuskursid hakkasid langema 2002. aasta juunis, samas kui impordimahu märkimisväärne suurenemine sai alguse 2001. aastal.The exchange rate fall began in June 2002 whereas imports started to increase significantly in 2001.
Samal ajal kui vabaturu hinnad hakkasid vähenema juba 2000. aastal, jätkasid suletud turu ettevõttesisesed hinnad mõõdukat kasvu kuni 2001. aastani.Whereas prices on the free market started to decrease already in 2000, the transfer prices on the captive market continued to increase moderately until 2001.
Alles hiljem, 1990. aastate jooksul, hakkas ta tegelema ka teistsuguse klientuuriga.It is only later, during the 1990s, that it started to canvas other types of customer.
Selleks on oluline meenutada, et Air Catalunya hakkas teostama Girona–Madridi liinil äritegevust samal ajal kui Intermed, see tähendab 2002. aasta aprillis.In this regard, it is important to point out that Air Catalunya started operating the Gerona–Madrid route at the same time as Intermed, i.e. in April 2002.
Tegeliku kahjumi kohta hakkas komisjon aga teavet küsima alles 1999. aasta suvel ja algatas menetluse alles 2000. aasta veebruaris.However, it only started asking for information on the actual losses in summer 1999 and only opened the procedure in February 2000.
Selleks arvutuseks kasutatud maksustamiseelne kasumimarginaal oli 5 % käibest, kuna tõendati, et see on kasumi tase, mida võib mõistlikult eeldada kahjustava dumpingu puudumisel, sest selline oli ühenduse tootmisharu kasumi tase enne, kui Hiina import ühendusse hakkas vaatlusperioodil oluliselt kasvama.The pre-tax profit margin used for this calculation was 5 % of turnover, since it was demonstrated that this was the profit level that could reasonably be expected in the absence of injurious dumping, since it was the profit level of the Community industry before the Chinese imports into the Community started to significantly increase during the period considered.
Pärast mõningast paranemist 2000. ja 2001. aastal hakkas ühenduse tootmisharu finantsolukord uurimisperioodil jälle halvenema, samas aga suurenes ka dumpinguhinnaga import Horvaatiast ja Ukrainast.Following a slightly positive trend in 2000 and 2001, the financial situation of the Community industry started to deteriorate again during the IP, coinciding with increases of dumped imports from Croatia and Ukraine.
2002.aastal, kui me hakkasime kasutama euro rahatähti ja münte, oli tarbijahinna inflatsioon 2,3%, mõõdetuna THHI-ostukorvi järgi.In 2002, the year we started using euro banknotes and coins, consumer price inflation was2.3%, as measured by the HICP basket.
Revolutsioon tekib siis, kui uued energialiigid koondatakse kommunikatsiooni uute võtetega: kirjaoskus paranes, kui me muutusime põlluharijateks; hakkasime trükkima, kui me avastasime aurujõu; võtsime kasutusele kommunikatsiooni abivahendid telefonid ja faksid, kui me läksime üle fossiilsete kütuste ja uraaniumi kasutamisele.You get revolutions when you converge new energy forms with new modes of communication: writing developed when we became agrarian, when we discovered steam we started to print, when we went to centralised sources of energy in the form of fossil fuels and uranium we went to centralised forms of communication with major telecommunications giants behind our telephones and faxes.
Sa ütlesid, klassikaaslastevahelised suhted on nõmedad,- ja et me hakkasime käima, sest ma olin sinu meelest kena ja lõbus,- aga siis said aru, et sa armastad mind tõsiselt...How you thought high school romances were goofy... and we started dating only because you thought I was cute and funny... but then you suddenly realized... you were in love with me, it was serious...
Me hakkasime barbarit taga ajama.We started chasing the Brutal.
Me hakkasime just midagi saavutama.Just when we were starting to get something accomplished. All these people!
Siiski tuleb märkida, et ajutise määruse põhjenduses 134 mainitud põhjustel võib Hiinast pärit impordikoguseid pidada kahju tekitavaks teguriks isegi siis, kui kogused hakkaksid proportsionaalselt rohkem kahanema kui tarbimine, sest kahaneva turu tingimustes avaldab madala hinnaga Hiina päritolu kaupade suurte koguste kohalolu turul valitsevale üldisele hinnatasemele langetavat survet.It is in any case worth noting that, for the reasons mentioned in recital 134 of the provisional Regulation, the level of Chinese imports might be considered as an element of threat of injury even in the case that volumes would start to decrease proportionally more than the decrease in consumption, since the presence itself of substantial volumes of low-priced Chinese goods in a context of decreasing consumption will exert an important downward pressure on the general level of prices in the market.
Teiseks, isegi kui on vähetõenäoline, et teised tehnoloogiaomanikud hakkaksid litsentsima, ei ole litsentsiandjal tingimata turuvõimu tehnoloogiaturul, isegi kui ta saab endale suure osa litsentsituludest.Secondly, even where it is unlikely that other technology owners would start licensing, the licensor does not necessarily have market power on the technology market even if he has a high share of licensing income.
Sellest määrast kõrgema määra puhul hakkaks maksutulu vähenema.Above this rate, the tax revenue would start to fall.

Questions and answers about hakkama conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about hakkama
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
haaramacatch
haldamaadminister
hukkamaexecute
lükkamapostpone

Do you know these verbs?

VerbTranslation
haavamado
haldamaadminister
hiivamado
hindamaassess
hoogamado
jaksamabe able
löömahit
oigamado
söömaeat
utjamado